HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 48

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

_ 40
muiitgelokt, voornamelijk gericht tegen deze brandkastpolitiek der U
'T ` regeerin en. Daarnevens eischt men hier en elders -­- zonder
E _ _
voldoend succe·s - verhoogmg van salarrssen of toeslag op trak-
tementen en loonen. Ook tracht men, vooral in plaatsen, waar j
lx de tusschenhandelaar door het opkoopen en achterhouden van _
voedingsmiddelen den prijs nog meer opdrijft, dezen uit te
if schakelen, door de gemeente te drijven op den weg van levering j
van voedingsmiddelen aan de ·arbeiderskla·sse. Ten opzichte van
enkele artikelen (bijv. zeevrsch) is dit in enkele gemeenten ge-
beurd. Zoo drijft deze misstand de gemeente in de richting van
j l; het socialisme. Maar zoolang de gemeente hoofdzakelijk blijft
li in handen dier kapitalistische klasse, is op dit gebied niet dan
pover en aarzelend optreden harerzij‘d·s te verwachten.
Q Het is ten slotte ons geheele kapitalistische stelsel, dat met
{L. verschillende middelen de prijsstijging tot. gevolg heeft. Kïautsky
vat deze middelen aldus samen: 1) ,,De prijsverhoogende werking
§ï van het privaat grondbezitin Amerika die versterkt _
wordt door de gevolgen van den roofbouw Rusland en
l j Amerika, d-oor de toeneming van verbonden van produ-
centen en handelaren, misschien ook door de revolutio-
{ -, neering in de p r od u k ti e v an g o u d. Technische vooruitgang
H en het vinden van nieuwe goudvelden hebben de produktiekosten
en daarmede d·e waarde van het goud sneller doen dalen dan de
waarde der levensmiddelen, daar d·e produktiviteit van den land-
W bouw door het privaa·t bezit van den grond, het h­andhav·en van
technisch achterlijk kleinbedrijf en het gebrek aan landarbeiders
slechts langzaam stijgt. Neemt men daarbij in acht de toene-
mende invoerrechten en belas«tiingv«erhoogingen der laatste jaren,
i dan heeft men vrijwel de oorzaken der prijsstijging bij elkaar.
ä Zij zijn allen van blijvenden aar·d." De strijd tegen
E de duurte mo·et daarom een onderdeel zijn van den strijd tegen
het kapitalisme en daar de duurte alle verbruikers treft en slechts
j g een afnemende minderheid in he·t volk van de duurte profiteert,
Q is vooral dit verschijnsel van zoo groot­en invloed op de uitbrei-
, ding en versterking van den. drang naar het socialisme in ·
ë het proletariaat en daarbuiten. Al deze verschijnselen
werken mede, om de behoeft·en der arbeiders te ver-
;g hoogen, behaalde overwinningen in den vakstrijd geheel of
gedeeltelijk te niet te doen, het loon in werkelijkheid te verlagen
A en ook bij stijging daarvan de arbeidersklasse steeds te doen
j blijvenlaan den rand van armoede en gebrek. Zoo blijft het
kapitalisme zijn de arbeiders neerdrukkend wezen steeds ge- -
j trouw en ook bij hooger levenspeil het proletariaat tegen zich
j ten strijd drijven. Zoo voert zijn e k 0 n o mis c h e we rk i n g _
') ,,Neue Zeir" 1912, blz. 837. ‘
il
er ‘
lle