HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 47

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

, 45
IQO3 het loon van 49.6 dagen noodig gerekend. Ook in ons land ik
wordt door de arbeiders de s·t ij gin g d e r wonin ghu r en ,
maar al te scherp aan den lijve gevoeld. Bij gemis aan meer
­ algemeene gegevens verwijzen wij naar de voorbeelden, hiervan
gegeven bij de behandeling der ,,motie-Diemer" tot verhooging i
i der loonen van ·gemeentewerklieden in den Raad van Rotterdam.
De voorstellers dier motie verschaften daarbij gegevens
.· omtrent verschillende won·ingen, waarvan de huur in de laatste p
IO jaren met minstens IO procent was verhoogd. Zij noemden
weekwoningen, waarvan in 5 jaren de huur steeg van fI.7O à
E 1.80 tot f 1.90 à f2.3O en maanidwoningen, waarvoor in 1900
f IQ en in IQIO f22 per maand moest worden betaald. Uit ge-
gevens, door onze partijgenooten verstrekt, bleek, dat stijgingen .
in 7 jaren van f2.50 tot f3.6o, f2.8O tot E3.25, f1.9o tot f2.5o, .
f2.IO tot f 2.80 niet tot de zeldzaamheden behoorden. Deze s t ij-
g i n g d e r w o n in g h u r e n is een modermkapitalistisch ver-
schijnsel, dat een belangrijk deel der loonsverhooging, door de vak-
_ vereenigingen veroverd, uit de zakken der arbe·i·ders in die der _
grondbezitters en woningspekulanten overbrengt. Het toont de
onhoudbaarheid aan van het p r iv a at g r on d b e z i t, dat in
een kapitalistische samenleving als de onze den grond maakt tot
koopwaar en voorwerp van woeker en spekulatie. Hervormingen .
als de wo·ningwet stuiten in hunne uitvoering voor een groot
deel op dat privaat grondbezit af en drijven hen, die goedkoope
woningen noodig hebben, wel uit afgekeurde krotten, maar .
leveren hun geen betere woningen tegen een prijs, dien zij ku-n-
nen betalen. Zoo versterkt de immer dringender woning-
kwes tie het streven naar het socialisme bij dat groote deel ,
des volks, dat van het privaat grondbezit in stijgende mate den
_ druk en de ellende ondervindt. Daarnaast wordt de arbei-
dersklasse de laatste tien jaren in toenemende mate ge-
teisterd door de stijging van de prijzen der eerste
le v e n s m i d d ele n, die naast andere oorzaken op rekening
moet worden gesteld van de hierboven gekonstateerde u i t b r e i-
lr ding van het kapitalistisch monopolie, de reuzen-
‘ ondernemingen, die er in zijn geslaagd, de konkurrentie te ,
l dooden en daarvan profiteeren, door de prijzen te verhoogen en
» aldus de massa der verbruikers te brandschatten. Bij het vele,
wat hieromtrent in de laatste jaren is voorgevalen, schijnt het
overbodig, dit verschijnsel uitvoerig toe te lichten. Het doet voor
den arbeider de waarde van zijn geldloon zóó sterk dalen, dat in
vele gevallen de f 1.25 van thans nie·t meer waarde voor hem
heeft dan de gulden van enkele jaren geleden. In landen, waar
hooge invoerrechten en wering van buitenlandsche voedingsmid-
delen ten bate der binnenlandsche grootgrondbezitters bovendien
i. reeds de prijzen enorm verhoogen, heeft deze duurte een agitatie