HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 44

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

si
1* 42
I ruim 100 millioen gulden, terwijl daar de jaarlijksche inkomsten I
I. der organisaties tegen de 80 millioen gulden beliepen. Van d·ezen · i
il waren bij het Irrt. Secr. der vakbeweging 20 landelijke centralen I
aangesloten met ruim 6 millioen leden, tegen I2 met nog geen «
II 2.5 millioen leden in 1904.
I Volgens med-edeelingen op het Int. Soc. Kongres te Kopen-
e hagen in 1910 was het getal kiezers in de verschillende landen, · 1
I die bij de laatste verkiezingen een soc.-dem. stem uitbrachten, ‘^«
li gestegen ·tot acht millioen; daarna zoud·en de Duitsche ver-
II kiezingen den aanhang d·er sociaal`­demokratie in dat Rijk met
één millioen kiezers zien toenemen. Ook in ons eigen land §
blijkt de s·tijgende macht der strijdende arbeiders bij de verkie-
I zingen voor de Tweede Kamer. Gaan wij na, het aantal stemmen, j
bij de drie laatstekverkiezingend(19]p<9, 1905, 1901) uitgeblïaïhê 2
H op de soc·iaal­demo· raten in de ~ istr` ten, waar in 1909 wer e ij .
I ge s t·emd is (in enkele Zuidelijke dëstriktenlxzslerdl slechts één I
l kandidaat ge·steld en dus n·ie·t gestemd , dan b t et, dat onze
II partij van het totaal getal uitgebrachte stemmen in die jaren
‘ heeft gehaald 10.17, 11.35 en 13.35 procent, een vooruiitgang ‘
II dus in 8 jaren met ruim 3 op elke honderd stemmen. Nemen wij I
' de drie grootste steden, dan is de vooruitgang aldus: Amsterdam
Ill 12.80, 21.08, 26.92 procent; Rotterdam 6.87, 9.57, 16.67 pro- 1
cen·t en Den Haag 5.08, 10.60, 15.45 procent. En wat de vakbe-
weging. aangaat, blijkt ook ons land, hoewel het sterk achteraan
komt, in den 1;nternat1­on·alen vooruitgang te deelen. Het getal
MI aangeslotenen bij de vakbeweg·ing steeg van 1909 tot 1911 van
129.519 op 153.689,Nverdeeld over 2359 vereenigingen, waar- _
III van 769 ,,chr1st·el1jke", welker ledental 36.055 bedroeg.
Hit He·t l·e·de­ntal der overige (gemengde) vakvereenigingen
steeg in d·ie 3 jaren met bijna 20 procent. En van
I hen waren in 1912 52.235 georganiseerd in het Nederlandsch
Verbond van Vakvereenigingen (N. V. V.) met de 32 landelijke
M bonden, waartoe zij behooren, tegen 18.960 leden van II bonden ! 5
I in 1906. En deze vakorganisatie is juist daarom zulk een strijd- l
bare mach·t, omdat zij, geheel zelfstandig hare vakaangelegen­ I
I heden regelende, voor de behartiging der algemeene klasseb·e­ I _
I langen van het proletariaat staat in bondgenootschap met onze
Ii Partij, tot welke trouwens hare leidende krachten meestal be- A
I I hooren. De per·s dezer partijen vertegenwoiordigt in elk land een
II geweldig groeiende macht, zoowel door haar omvarng en getal
II lezers, als door he·t wetenschappelijk peil, waarop de h-oofdbladen
en tijdschriften staan. De ontwikkelingsarbeid, in de beweging
[ll verricht, om aan de behoefte aan geschoolde krachten en den ï
drang naar weten te voldoen, vormt een machtig stuk beseha­ _
vingswerk, dact slechts nog in zijn aanvang is en overal terecht
meer en meer de aandacht en hulpmiddelen der beweging tot I
iz! ?
äläï 2
iêrl
lt?
Ii
IIläl 1
li . 1 - 11 .