HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 43

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

` 41
hen, wien de toekomst behoorde, ten zege geleid heeft. Voor _
` dat nieuwe .idea,lisrne, voor het besef, niet voor zich zelf, doch
voor het grooter geheel zijner door onrecht en verdrukking ­ jj
“« vernederde klasse te strijlden, werpt hij, als het moet, ook ide gl
zedelijke voorschriften ter zijde, waarmede de heerschende klasse j
hare oppermacht en zijne onderworpenheid in zijn zedelijk W
‘ bewustzijn heeft lgeprent. Het nieuwe leven in den strijd met en
l voor zijne kameraden biedt zoovele hooge oogenblikken van ·
1° wijding; eischt van hem zooveel liefde voor een boven zijn klein
zelf staand ideaal; vordert zooveel opofferingsgezindheid en toe-
I wijding; leidt naar een zoo hoog plan van beter, reiner, mooier
ï· en zedelijker l·even, dat zelfs de banden eener verouderde slaven-
Q moraal, hoe schoon en heilig ook verguld, niet in staat zijn, het
proletariaat op dezen weg tegen te houden. Daarnevens eischt
1 van hem de deelneming aan den strijd, in de vakbeweging
zoowel als in de· politiek, zich van allerlei zaken op de hoogte
te stellen, vroeger buiten zijn gezichtskring gelegen. Kennis van
administratie; geg-evens om tegenover ongeorganiseerden of
tegenstanders de noodzakelijkheid van organisatie te verdedigen;
= . verweer tegen allerlei aanvallen; propaganda voor het standpunt
zijner organisatie; dat alles reeds eischt een ontwikkeling, die
hij zich niet zonder voorlichting en onderzoek kan eigen maken.
Het lidmaatschap der politieke partij brengt alle groote vragen
van den idag in zijn leven. Vak- en partijpers, kursus- en openbare
vergaderingen, kongressen en betoogingen, dagelijksche pole-
mieken over beginsel en taktiek werken mede aan het scherpen ‘
van zün verstand, het verdiepen en verbre·eden van zijn inzicht. E
Er is één allesbeheerschende strekking in zijn leven gekomen,
die hem drijft in .alle groote vraagstukken van onzen tijd, hem
in nationaal en internationaal verband brengt met zijne lotge-
' nooten, in één woord: hem maakt tot een ontwikkeld, althans
naar ontwikkeling dorstend, op de hoogte van zijn tijd staand
burger van zijn volk. Vandaar vooral die hoogere behoeften, die
l , het kapitalisme den werkman verbiedt te hebben; vandaar die
onweerstaanbare kracht der moderne arbeidersbeweging; vandaar
. die heerlijke moreele en verstandelijke verheffing reeds in het
kapitalisme van de arbeidersklasse; vandaar die zekerheid bij
, j h·en, die dit proces van wedergeboorte medemaken, dat deze
jonge klasse, versterkt met zoovele besten uit de andere klassen,
t gereed zal zijn haar grootsche taak te vervullen, zoodra de
· historie haar daartoe roept. .
g En intusschen groeit dat leger georganiseerde strijders voort-
ä durend aan. De vakbeweging vormde volgens het het laatste
j bericht van den Internationalen Secretaris in 1909 een strijd-
macht van tien millioen georganiseerden, van welke in 15 landen
5% millioen beschikten over een vermogen der organisaties van