HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 42

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

e
E ·
ii 40 `
al ‘i*'
l PROLETARIAAT EN KLAS-SENSTRIJDV. - Naast bovenge-
jl schetste ekonomische ontwikkeling, die de fundamenten `
j en bouwsteenen levert voor ide socialistische maatschappij, hebben
j . thans na te gaan de politieke ontwikkeling, die “·
jj daarvoor den architekt, het bouwplan in zijn geheel en
de macht om het te voltooien doet ontstaan. De eerste en
Q beslissende politieke werking van het kapitalisme is wel, dat het ‘
berust op ide vorming van een proletariaat, dat door zijn wezen
jj als uitbuitingsvoorwerp staat in duurzame belangentegenstelling Q
jj tegen dat stelsel; door zijn toenemend overwicht in getalsterkte ,_
jj (zie de cijfers op blz. 24, 25) van steeds grooter beteekenis wordt ,
vioor de maatschappij; ­door de werkingen van het kapitalisme ï·
ii steeds meer tot het besef zijner eenheid als klasse tegenover de Q
kapitalistische moet komen ; door en in d-en klassenstrijd zelven
zichdde weïarbaarheid, de verstandelijke gn ïedelijke vïarlïffing 5
en e mac it van organisatie verovert, ie et niet sec ts in
jy staat stellen, de heerschende klasse op den duur te overvleugelen,
QV doch ook rijp maken voor zijne taak, om hare plaats in de
ll maatschappelijke leiding in te nemen (§ ro). En dit alles, omdat
die arbeidersklasse ten slotte bestaat, niet uit een minderwaardig - .
i soort wezens, van nature voorb-eschikt om te ontberen, te dienen,
jh een lager soort leven te leiden; maar uit menschen van
yïl denzelfden aanleg, met ·de vatbaarheid voor dezelfde behoeften
als zij, die in een andere klasse der maatschappij worden geboren.
jl Omdat de ontzaglijke vermeerdering van den rijkdom en de
weelde der kapitalisten ook ·hen 'hoogere levenseischen moet
lf; doen stellen. Omdat hunne behoeften groeien met de ontwik-
keling van het kapitalisme z·elve en ver uitgroeien boven die
W1 mogelijkheid, met behoud van hun positie als uitbuitingsvoorwerp
lj ter winstvoortbrenging voor de kapitalisten, om ze te voldoen,
uitgroeien dus buiten de grenzen van het kapitalisme en daartegen ‘
lj? in. De moderne arbeider, die door den klassenstrijd uit de
dofheid, slaafsheid en bekrompenheid van zijn oorspronkelijk _
l` [ werkmansbestaan is gerukt, wordt een ander mensch. Eenerzijds ,
? voelt hij scherper, schrijnender, wat hem in het kapitaiisme
ëvïardt onthouden. Verder ziet hij de mogelijkheid om, rede- .
j lijker organisatie en gebruik der ontzaglijke krachten en middelen
HT van produktie van dezen tijd, voor alles, wat menschenaangezicht j j
W draagt, een leven te scheppen, den mensch waardig, allen de
läans te geven pp volledigï ontälogiingdvan hunäe kraclàten en l
I, talenten. Ten sotte grijpt em· e ran ing van en strij zijner ·
klasse over de geheele wereld in de ziel, sleept hem mede, geeft g
lïï hem, door ­zijne nederlagen zoowel als door zijne steeds machtiger g
jjj overwinningen, de lust en volharding, ja d·en jeugdigen overmoeld
van den toekomstigen overwinnaar; roept dat idealisme in hem _y
wakker, dat in alle tijden helden en martelaren doortinteld en
ii? `
M4
itt
.