HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 40

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

Arivvfw Wiwmnvfw V Wir ( . 7 l 7 _ _ ‘ ‘ ` ll: ‘ ·
il
A ss
ll ­
· die faktoren van ekonomische ontwikkeling, die deze bevolking?
E, drijven naar het socialisme, geen duurzaam tegenwicht zullen.- ~
vinden in d·e afwijkende toestanden in de landbouwbedrijven. j
En dat de hoogere levenseischen, die het overgroote deel van {
het werkende volk verhinderen, genoegen te nemen met leen
leven van overarbeid en ontbering, als de kleine landgebruiker
moet lijden om zijn bedrijf zóó loonend te maken, dat het ‘
vooralsnog het grootlandelijk bedrijf overtreft, ook door deze j
lä bevolking meer en meer zull­en worden gesteld, en ook haar in ¤
het socialisme den dageraad van een mooier, hooger, mensch-
il waardiger leven zullen doen begroeten. In een socialistische;
maatschappij toch wordt de boer, die van zijn- eigen kleinbedrijf
(_ overgaat in een genootschappelijk grootbedrijf, waarin hij zijn
grond heeft ingebracht, deelgenoot van al de voordeelen van
lj, het grootbedrijf (machines, technische hulpmiddelen, wetenschap-
pelijke methode), terwijl de voorde·elen van het kleinbedrijf, naar-
mate dit gewenscht is (eigen zorg en toezicht) kunnen blijven .
gehandhaafd. Als arbeider in dienst der gemeenschap geniethij _
l dan van alle maatregelen van bescherming en voorzorg (arbeids- j
ll duur, ongevallenverzekering, pensioen enz.), die reeds onder het
l kapitalisme de moderne loonarbeiders zich hebben veroverd en-~
die zij, na de verkrijging der politieke macht, kunnen uitbreiden L
jl en verbeteren, t·erwijl de kleine boer en handwerksbaas van l
deze maatregelen niet profiteert en bovendien nog belast
met al den zorg en het risiko, dat zijn partikulier bedrijf mede- ‘
li brengt. Om deêe redenen wordt dan ook door de socialistische; E
ll schrijvers algemeen aangenomen, dat men, na de verovering
nl der politieke macht door het proletariaat, niet tot onteigeningr
Uit der kleine bo·eren heeft over te gaan; dat men hun gerust hun (
fl bedrijf kan lat­en houden; maar dat zij z-elve de opneming daarvan
in het maatschappelijk bedrijf zullen wenschen, zoodra zij zien,
- hoe het werkt en welke groote voordeelen het zijn-en arbeiders ä
W biedt. · t
De overgang van het partikulier in het maa/ts·chappelijl< land-
{ bouwbedrijf zal zoowel door de koöperatie als door de gemeen«tc~· .
ll" moeten plaats vinden. Op den voorgrond staat, dart hij - evenals { ,
de overname der groote nijverheids­ en verkeersondernemingen l
lt door de volksgemeenschap - eerst volledig kan plaa·ts vinden ·
l, na de verovering d‘er staatsrnacht door het proletariaat. En
naasting van grond, noodig voor h·et publiek bedrijf, op billijke
voorwaarden, aan de iinstellisng van het koöperatieve en gerneen·
il telijke landbouwbedrijf moet vo»oraf.g.aan ­- hetwelk in een staat,
jl beheerd door de arlbeidende klasse, kan geschieden op gemak-
gl kelijker en voordeeliger wijze, dan onder de heerschappij der A I
kapitaal- en grondbezittende klasse. Deze grond kan in pacht:
lil worden gegeven aan koöpieraties van boeren-' en landsarbeidersg,.
êii ï
r 1
·
:l§ï i
gs; 5
Pl · .
gld il
gj _ _ t ,