HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

l ïï {
l 1; 22 l p
l den invloed der bewegingswetten, die haar beheerschen, (de ‘ ·
l c k 0 n o m is c h e) en de wijzigingen, botsingen, machtsverschui­ . ·
ll vingen, nieuwe maatschappelijke verhoudingen en naar macht en l
invloed strevende groepen, als gevolg dier eerste strooming ont- ‘
*1 staan en veroorzaakt (de politieke). De eerste heeft niets
anders ten doel, dan op den grondslag van het bestaande pro- · l
.; duktiestelsel zoo goed -en voordeelig mogelijk de goederen voor t
der menschen levensonderhoud voort te brengen; de laatste heeft ë
ten doel, van de eene zijde, met handhaving van dat produktie- ` j
if. stelsel de menschelijke verhoudingen, daarop gebouwd, in stand E
te houden en in den geest der heerschende klasse verder te {
j regelen - aan de andere zijde, de nieuwe mogelijkheden voor i
eene verandering in de maatschappelijke inrichting en verhou­ r
j dingen, die de ontwikkeling van het voortbrengingsstelsel schept, jg
i lj en die de onderliggende klasse tot bevrijding van den opgelegden
druk kunnen brengen, tegen den tegenstand der heerschende i
Qll klasse in tot uitvoering en voltooiing te brengen. De heerschende _.
klasse vormt aldus het behoudende, de overheerschte het revo-lu-
tionaire element. Maar beide steunen zij op de bestaande voort- ,
l brengingswijze: de heerschende klasss op al datgene in haar, wat E
l haar macht handhaaft en versterkt, de onderliggende op het ff
l ‘; nieuw in haar wordende en uit haar groeiende, dat onder de
leiding der onderliggende klasse kan voeren tot een nieuwe voort-
brengingswijze en een daarop gebouwd nieuw maatschappelijk en
jf‘ politiek stelsel. En de wensch naar dat nieuwe stelsel, de wil en
j ` de kracht om voor de totstandkoming daarvan te strijden, die ë
l . ` komen eerst op in de klasse, wier taak dat is, naarmate in de W
l ' voortbrenging zelve de noodzakelijkheid en mogelijkheid er van A
l , zich vertoonen. Het zijn niet de ideeën van hervormers, het zijn
l niet op zich zelf de meest menschelijk-schoone begeerten en stre-
p il; vingen, die in staat zijn, de menschheid van het kapitalisme in het
lg socialisme over te brengen. Alleen wanneer en voorzoover die _ °
[ ideeën, begeerten en strevingen uit den groei der kapitalistische `
, ep voortbrengingswijze zelve opkomen en de klasse, die daarin ver- .
l §§ hinderd wordt, zich tot volledig mensch-zijn te ontwikkelen, aan- LV
grijpt, bezielt, van uit de nieuwe mogelijkheid van socialistisch
lil voortbrengen en leven het bestaande doet verachten en haten, met
;§§ de zekerheid van groeiende macht de ko-mst van het socialisme f;
§" doet voorbereiden - eerst dan kunnen, maar dan ook: zullen
zij de menschheid overbrengen in dat nieuwe hooger stadium
harer ontwikkeling. Maar op elken trap naar dat hooger stadium
zal van het socialisme slechts zóóveel kunnen worden verwezen-
lijkt, als de stand der voortbrenging veroorl·ooft en de macht van
ll; het socialistische proletariaat weet door te voeren. V
‘1i Wat er groeien zal in de voortbrengingswijze, dàt heeft het
proletariaat niet in zijn macht te beslissen, dat hangt af van de ­ ,
lt
li
lêlè t
l », _______ _,_;__________,______ _...-.. ..`.... -...-­­»­-·--»~~--~-4-