HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

1 - j ­ r l
j .
t 21
Q en onafhankelijker te maken. Dit verschil komt 0. a.
j uit bij den strijd om het algemeen kiesrecht, h·et zelfbestuur der
arbeiders bij ·d·e sociale verzekering, de onbelemmerde uitoefening
van het vereenigingsrecht (tegen verbod of hinder van posten,
enz.), het stakingsrecht van spoorwegpersoneel en bearnbten en
g werklieden in publieken dienst, enz. Naarmate de ge-est in de
arbeidersklasse onafhanloelijker wordt van den wil en het belang
. der kapitalistische klasse, naarmate dus meer te vreezen is, dat
­ zij deze politieke r·echten zal gebruiken voor haar eigen verheffing
en tegen hen, die dezen miskennen of haar verdrukken - naar
die mate wordt de onwil der heerschende klasse tegen het
j verleenen dier rechten sterker. Over de wijze, waarop zich die
onwil praktisch uit, spreken wij nog nader.
Zóó komt het, dat ,,de· strij·d om politieke recht·en en sociale
hervorming" der arbeidersklasse deze al meer en meer doet
’ ondervinden, dat ·er een muur is, waarop deze ten slotte afstuit
r, en dat ·die muur is: het kapitalisme en de daaraan verbonden
' heerschappij der b·ezittende klasse zelf. Dat de strijd voor
hervorming, die de arbeiders verplicht zijn te blijven voeren,
“ reeds wegens den nood waarin zij verkeeren, voor zekere groepen
l en personen en voor het opruimen van enkele in het oog vallende
ii misstanden zeer zeker resultaat heeft opgeleverd; doch, ook waar
V hij schijnbaar of gedeeltelijk succes heeft, hen niet dichter tot het
kapitalisme, doch daartegen meer en meer in slagorde brengt.
j Dat het proletaris ch verz et, hoezeer oorspronkelijk slechts
tegen de uitwassen van het kapitalisme begonnen, zich meer
_ . en meer bewust moet keeren tegen het stelsel zelf - dat de
=Q verwoestend·e strekkingen van het kapitalisme, ondanks alle sociale
hervorming, tegenover zich moet·en vinden een proletariaat, dat
j steeds meer bewust zijn macht van aantal en organisatie, van
willen en weten, met stijgende geestdrift en volharding tegen
het kapitalisme ·en de heerschappij der bourgeoisie in het veld
W voert.
DOEL VAN DEN KLASSENSTRIJD. - Wij zagen dus het
T proletarisch verzet zich verdiepen en verscherpen tot den
W proletarischen klas s ens trij d - de noodweer­aktie van groe-
, pen arbeiders, door de eerste levensinstinkten nu en dan gejaagd
in een wanhoopsstrijd tegen de brute aanranding van hun leven
en gezondheid door bepaalde kapitalisten, overgegaan in een
Q duurzaam georganiseerde industrieele en politieke beweging tegen
het kapitalisme en de klasse, wier bestaan als zoodanig met het
* kapitalisme staat en valt. Wat is het doel van den proletarischen
, klassenstrijd ?
Twee stroomingen vormen de maatschappelijke ontwikkeling:
de voortdurende veranderingen in de voortbrengingswijze, onder