HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

l gd » ¤ i
‘ ï§ 1 s
U k a p i t al i s t e n v e r k r e ge n ! En deze hervormingspolitiek =
ging gepaard met een belastingpolitiek, die den kapitalisten, .
;_ door middel van hooge invoerrechten op de ee»rst­no·o·dige levens- Qi
, behoeften, veel meer op kosten der gr·oote massa gaf, dan hun
door de sociale wetgeving iwerd genomen. Wat de tariefwetgeving ‘
pj den Duitschen arbeider, tengevolge der prijsverhooging van de
, eerste levensbehoeften, xdoor haar veroorzaakt, kost, wordt voor
.1 een gezin van man, vr-ouw en 3 kinderen op 1.80 Mark per
Q week berekend, dat is meer dan f 50 per jaar. *) Ook ten ‘
* onzent wordt aan de ,,weldaad", den arbeiders door de
pensioenverzekeringsdwang der huidige regeering te bewij-
l zen, een tariefverhooging toegevoegd, die eveneens de prijzen >
M van verscheidene artikelen van arbeiders­nooddruft zal moeten
l doen· stijgen en ,,den nationalen arbeid" zal ,,beschermen", S.
i ,, dat is: een deel der kapitalisten in hunne konkurrentie
j ‘ met het buitenland moet bev·oordeelen. Zóó stuit de sociale Z
1. hervorming af op de overmacht der heerschende klasse, die I
j gi met gedoogt, dat zij het wezen van het kapitalistische stelsel,
·ï de door het kapitalisme gegeven ek-onomische verheudänig __
1_ van de arbeiders tot ide bezitters der voortbrengingsmiddellem _,
, aantast. Dit wordt trouwens met zooveel woorden erkend door t
l burgerlijke hervormers als Mr. Aalberse, waar hij als hun doel
i » der sociale verzekering noemt, den arbeider een ,,ethisch loon-
minimum" te waarborgen. Door ons is in de Kamer aangetoond, lg
5 dat dit ,,»ethisch" minimum, volgens de eigen verklaring van
, den heer Aalberse, niets anders is dan het ekonoimisch minimum,
e zooals het door de vrije werking der ekono-mische krachten in . 5
j het kapitalisme reeds tot stand komt en dus zeer on­ethisch ist
l Daar tegenover staan de arbeidersaeischen in zake pensioen enz., `
tl die willen, dat een deel der boven het ,,ethisch?’ of onethisch .
,§ minimumloon door de arbeiders voortgiebrachte meerwaarde ;`j
lä met behulp van den staat aan de arbeidersklasse p g.
M zal worden toegekend.
ë, De tweede grens, in het kapitalisme gesteld aan de sociale
§f ~ hervorming, is, dat de heerschappij der heerschende
klasse niet mag aantasten. Schetsten hierboven het j
F2 verschil van proletarische en burgerlijke hervormingspolitiek in ‘
ekonomischen zin, komen {hier tot dat verschil in politieken
zin. Het komt hierop neer, dat de burgerlijke herv011­
mingspolitiek ten doel heeft, de arbeiders beter
lx aan het kapitalisme en den burgerlijken staat g
Q te verbinden, terwijl het doel der proletarisohe
ii, hervormingseischen is, hen in hun verzet tegen _ ,
eï het kapitalisme en de heerschende klasse sterker f,
I) Zie mijne Kamerrede, 31 Mei 1912, Hand. blz. 2555 en 2556.
{ T
n ë
4 e
i ii A ~ ,a»