HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

19 ,
g zelfs niet over alle arbeiders in alle werkplaatsen in hetzelfde
’ bedrijf. Dit is de taak der wetgeving, waarvan deze zich nog
i steeds niet heeft gekweten, zoodat men gerust kan zeggen, dat
x de sociale hervorming op treurige wijze achter de vakbeweging
aan komt hinken en daarmede het bewijs levert, hoe weinig de
. eigen strijd der arbeiders met het ondernemerdo·m, de klassen- _
strijd dus op industrieel gebied, door sociale aktie van wege de
,g _ bourgeoisie zelve kan worden vervangen.
Wat bovendien de door de vakbeweging verkregen verkorting
van den arbeidsdag betreft, zoo vergete men niet, dat daarmede
in de meeste bedrijven een verhooging der intensiviteit, der snel-
heid en van het vermoeiende, van den arbeid is gepaard gegaan,
die èn voor den kapi-talist het voordeel van dien arbeid niet
heeft verkleind, èn voor den arbeide·r het slijtage aan lichaams­ ‘
_ en werkkracht, ondanks de verkorting, niet heeft verminderd.
Wat zij wèl ten gevolge heeft gehad, is: meer vrije tijd, meer
gelegenheid tot ontwikkeling, samenspreking, organisatiewerk,
vergaderingbezoek; meer behoeften, hooger levenspeil ­- in één »
l woor­d: minder geschiktheid, om als kapitalistisch uitbuitings-
voorwerp te dienen, sterker aandrang en strijdbaarheid tegen
het kapitalisme.
. Oók van de sociale verzekering, dat voornaams-te stuk
p=li sociale hervorming, is de werking veel meer revolu tionee-
rend dan bevredigend. Zij roept de arbeiders tot mede-
bestuur van groote organisaties ter behartiging hunner belangen;
versterkt verder, daar zij speciaal voor h u n n e kl a s s e wordt
Z ingericht, bij hen het klasse-b e s ef, die eers-te voorwaarde van
klassen s t r ij d; versplintert den grooten eisch der arbeiders tot
voorziening in bepaalde belangen in een voortdurend werken en
s-trijden voor betere regeling dier voorziening in onderdeelen
i en omtrent de u i t v o e rin g der getroffen regeling, Het groot-
i geld van den oorspronkelijken klasse-eisch, slechts door het
meest bewuste deel der arbeiders gesteld, wordt aldus in pas-
mimt omgezet onder de mas·sagebracht en de zaak zelve tot voor-
werp van dagelijksche overweging en aktie gemaakt. Te min·der be-
vredrigendi werkt zij, waar al spoedig blijkt, hoe weinig die hoog-
geroemde sociale verzekering . (ziekte-, inva.liditeits­,
ongevallen- en oud»erdomsverzeke1·ing), welker tot stand- ‘
j; koming men ook in ons land als het groote goed voor
de arbeiders voorstelt, de meerwaarde van den kapitalist aan-
tast en der arbeiders loon doet stijgen. Men zie hiervoor
de resultaten in Duitschland, waar dat alles te zamen in 1909
den kapitalisten per arbeider 23. 5 Mark per jaar kostte, dat is
8 pfennig per dag of, bij een tienurendag, 0.8 pfenning hooger
Q loon per uur meer. Geen halve cent meer uurloon
dus door de heele sociale verzekering van de