HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

I 5 ­ ‘ , I
I ‘ ' .
l . 18
'scherming van vrouwen in enkele landen met een maximum­· ,
. ­ arbeidsdag van elf uren; voor hen en voor kinderen zelfs de I
tienurendag nog slechts in een enkel land, en dan niet I
volledig, ingevoerd. Voor mannen in Zwitserland en Oostenrijk ~,
den elfurendag in fabrieken, in Frankrijk de ,,wet-Millerand",.
in de andere landen geen beperking van beteekenis. Slechts .
geringe vooruitgang verkregen in de laatste jar­en, zelf·s waar
socialisten zich lieten vinden, voor het hervormingswerk der ,· _
kapiitalistische klasse van hun land de verantwoordelijkheid te
aanvaarden. Niemand minder dan de burgerlijke hervorrner .
minister Talma heeft de hoogst betrekkelijke waarde van-
deze arbeidswetten het licht ges·teld, wel is waar ter be·strij­
ding der tienuren­motie van Schaper, maar met gegeveiês, die
niet zijn weersproken. l) Hij wijst er op, dat in Fran rij ,
onder de wet-Millerand, in de fabrieken de twaalfuriige, de tien- `
urige of geen wettelijk geregelde arbeidsdag bestaat, naar `
omstandigheden, en dat het ,,10-uren-wetsontwerp" Viviani voor
I 60, resp. go dagen van het jaar I2 uren werken toelaat, wat de
Commissie nog wil verruimen. De geheele landbouw, 147.000 `_
handelsondernemingen en 115.000 kleinere werkplaatsen staan
I buiten de wet, die slechts geldt voor 166.000 inrichtingen. De 5
` Zwi·t s er s che elfurenwet geldt, door hare bepaling van wat I I
l een ,,fabriek" is, ook slechts voor een deel der industrie, ·terwijl'
ov·erwerk gemakkelijk wordt toegestaan (in één kanton zelfs
i vier maanden achtereen en verder 8 maal per jaar). ln
I Oostenrijk geldt de 11-urendag slechts voor zoo~d.anige·
I bedrijven, dat deze wet, wer-d zij voor ons land ingevoerd, slechts I
I voor I4 (eventueel 8) procent van alle nijverheidsondernemingen-
den arbeidstijd zou regelen. Als regel no-emt een Oostenrijksch II
deskundige aldaar den 12-13-urigen arbeidsdag, terwijl in ver- Q
. schillende bedrijven voor de bereiding van voeding een 14- tot T
18­urige arbeidstijd ,,volstrekt niet zeldzaam"is.Wat ons eigen j
land betreft, is het gescharrel van alle opeenvolgende regeerin-
gen inzake d­e wettielijke beperking van den arbeidsduur van man-
, n·en vo·ldoende bekend, evenals ook de verwerping der bakkerswet ,
_ den onwil en onrnacht der bourgeoisie in dit opzicht teekent. Geluk-
I kig, dat de arbeidersklasse voor dit deel van ,,sooial·e hervorming"`
niet uitsluitend op de wetgeving is aangewezen, daar zij in hare
i vakorganisatie het middel bezit, om van de patroons verkorting I
I van arbeidsduur af te dwingen. Hierin is zij in menig bedrijf.
I geslaagd, getuige de belangrijke verkorting van den arbei-dsdag
I · voor vele arbeiders, door haar in de meeste landen van Europa 4
I , veroverd. De vakorganisatie alleen echter is niet in staat, de _
1 I I resultaten dezer veroveringen uit te breiden over alle arbeiders,.
’ I) Handelingen Tweede Kamer van ro Maart, bladz. 1752-1753. J.
I
I
I
I
I