HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

12 ‘ 1
` heeren, leeraren, ingenieurs, kunstenaars enz.) en de groep der ‘
beter betaalde employé’s bij het grootbedrijf. Voorzoover de
middenstand ,,kapitalist" is, en dat is hij over het algemeen, ‘
om·dat hij voortbrengingsmidd·elen en arbeid·ers exploiteert, staat
hij ekonomisch tegenover den arbeider; teven·s echter staat een ·
l toenemend deel van den middenstand onder den sterken druk.
van het grootkapitaal, dat hem als grootleverancier, hypotheek- " .
j houder of igeldschieter sterk van zich afhankelijk maakt en uit- {tt _
" buit, zoodat zijn werkelijk belang volstrekt niet met dat _
, van het hem v-erdringend kapitalisme gelijk is. In de ,,vrije f ’
beroepen" is de band met het voortbrengingsproces losser dan .
i elders; hier treedt het belang als verbruiker meer op den .
voorgrond. Een deel dezer groep lijdt zeer sterk onder het gebrek ·
aan koopkracht der arbeiders, waardoor deze hunne diensten g
l niet of niet voldoende kunnen betalen. Dit deel vormt het · ­
j ,,intellektueele proletariaat", dat dus direkt lijdt onder het D
{ kapitalisme en in de strijdende gelederen van het proletariaat
Q een groote rol speelt. Een ander deel heeft zich tot de hoogte L,
I van een gemakkelijk bourgeois-bestaan weten op te werken,
hetgeen tengevolge heeft, dat men hier den strijd der klassen,
l met zijne storingen van den maatschappelijken vrede, liefst f
j ontwijkt of tracht te temperen. De vrees voor den broodheer,
§ die meestal de burgerlijke autoriteit is, doet verder in vele i
i gevallen deze groep nog de zijde va.n het kapitaal kiezen. juist _,
in deze gr·oep echter, waar de band met het ekonomisch leven
g minder direkt en sterk is, worden idealisme en maatschappelijk ,
f. inzicht minder in hunne vrije werking belemmerd en deze zijn .
E het, die menig individu uit die groep den kant opdrijven naar ‘
de nieuw opkomende, voor hooger levensvoorwaarden strijdende
j arbeidersklasse. Van de beter betaal-de emplo­yé’s bij het groot- s‘
s bedrijf, de groep der ,,Ange·stellten", zooals m­en ze in Duitsch­
I land noemt, zegt het program in § IO, dat zij een nieuw element ,
é vormen in het proletariaat, daar zij, ,,wat onzekerheid van be-
` staan en afhankelijkheid van den kapitalist betreft, met de
arbeiders gelijk staan". Deze groep heeft niet het minste belang
bij de handhaving der kapitalistische voortbrengingswijze, daar
zij in het socialisme minstens een zelfden werkkring zou hebben,
doch veel meer invloed op de regeling en administratie der voort-
brenging en op de regeling harer eigen arbeidsvoorwaarden. _
, Zoo zien wij, hoe de ekonomische scheiding tusschen kapita- ‘ ,
list en proletariër met den daaruit voortvloeiënden klassenstrijd .
ook onder de andere groepen der maatschappij doorwerkt en
~ deze, waar zij tot partijtrekken voor de eene of de andere klasse
i worden gedwongen, elk hun plaats wijst bij die klasse, waartoe ,
_. zij, hetzij uit zuiver ekonomische, hetzij op maatschappelijke of ­- ,
wat bepaalde personen betreft ­­ meer ideëele gronden behooren. á
. ¥
l i , ‘ , t .