HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

. 8 ` ­ ..
kiesrecht te verzetten en, nog niet het algemeen kiesreche · ik
bestaat, hare krachten samen te trekken voor de verovering daarvan. _
Hiermede hebben 'geschetst, hoe onder de werking vaxnj Y
het kapitalistische stels·el zich de moderne arbeidersklasse vormt ~=•
en hoe deze geroepen wordt, ter afwering van aanslagen op ·
haar gezondheid en welvaart en ter verkrijging van een meen ­
menschwaardigen levenstoestand een aktie ste voeren, zooweï
op ekonomisch als op politiek gebied. Het eerste middel in die
aktie, den arbeiders aan de hand gedaan door het kapitalisme li
zelf, dat hen voor de voortbrenging in groote groepen orga- l
j niseert en met elkander in geregelde verbinding brengt, is de ë
Q organisatie. Op politiek gebied moet die organisatie leiden tot ,
l de vorming eener arbeiderspartij, die genoeg zelfstandig
staat tegenover alle partijen der burgerklasse, niet slechts om; l
bij dezen de zaak der arbeiders te b epleite n - hetgeen weinig ·
baat, zoolang achter het pleidooi ni·et staat een macht, die ’
j dwingt, rekening te houden met de gestelde eischen - doch '
ook, om er voor te-gen die partijen en hunne regeeringen te
gl s t r ij d e n. `
Ziehier nu het kar.akter der S. Dn A. P. als Arbeide r s p artijl _
gi aangegeven. De politieke strijdorganisatie van hete
li Nederlandsche proletariaat tot verweer en ten ‘
aanval, om tegenover de heerschende klasse ent. ‘
è haar stelsel d·e macht der arbeid-ersklasse te ver-
§ sterken, hare belang·en te beschermen en haar
levenspeil t·e verhoogen.
j Dat - en waarom - een dergelijke partij p·er se sociaal- ­
g demokratisch moet zijn, zal in de volgende paragrafen worden ‘
uiteengezet. Uit het boven aangeduide volgt reeds, dat zij?
zelfstandig moet zijn, los van de burgerlijke partijen, niet ,
gebonden aan de burgerlij'ke regeering van het oogenblik. Want‘
ij hoezeer ook de burgerlijke partijen onderling mogen verschillen, ·
gj zij allen zijn toch organen van die klasse, wi·er ekonomisch stelsel
al de gevaren en misstanden schept, tegen welke de Arbeiderspartij? e_
li heeft te kampen en tegen welker overmacht in den staat juist A , ` ­
de vorming en voortdurende aktie dier partij noodig is.
ln het verband, waarin in deze paragraaf die partij wordt .
gl behandeld. is de groote macht ter sociale h·ervorming en ter" Q
j bekamping van die vele misstanden in het staatsbestuur, die ‘
oorzakelijk voortvloeien uit het wezen van het kapitalisme en l
gë het belang der kapitalistische klass·e, als militarisme, onrecht­
vaardige belastingpolitiek, imperialisme, lage bezoldiging en ‘ l
J; onvoldoende rechtspositie van staats- en gemeentebeambten en ‘ {
;; ­wer’klieden en in het algemeen onrecht, verdrukking en verwaar-
è loozing van die groote klasse, wier afhankelijkheid, halve Il
onwetendheid en armoede ten slotte noodzakelijk zijn, wil; i
gt

al
lj _