HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van den Javaan heeft met bijzondere belangstePagina 3

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 12.25 MB

PDF (Volledig document), 3.78 MB

Indien moet worden toegegeven, dat de Gouvernements-koffieoultuur voor Neerlands schatkist nog slechts
winstgevend gemaakt kan worden door schending van wettelüke voorschriften, dan is de uit de koffie verkregen
winst immoreel.
Naar de meening van het Hoofdbestuur is dan ook alleszins de tijd daar, om eindelgk eens te komen tot
J een vrijzinnige toepassing van het bovenaangehaalde artikel van het Regeeringsreglement, dat wel spreekt
T van handhaving der cultuur zooveel doenlijk, maar toch reeds een vrüe nijverheid zonder tusschenkomst
van het bestuur in het vooruitzicht stelt, en dus slechts een voorloopige handhaving schünt te bedoelen, daar
i >>zoovccl doenl§k", toch wel, krachtens al. 5 van art. 56, geen andere beteekenis kan hebben, dan voor
‘ zoo veel de werkkrachten niet onvruchtbaar verspild en de bevolking er niet door uitgemergeld wordt.
‘ Het Hoofdbestuur ziet niet voorbü, dat geheele intrekking der dwangcultuur op dit oogenblik noch
wenschelük, noch inogelük zou zijn, maar het is overtuigd dat zonder stoornis een begin kan worden gemaakt
met inkrimping der cultuur, daar waar de bevolking het zwaarst wordt gedrukt en verarrnt. Meer en meer ·
wordt het toegegeven dat de koiiiecultuur op Java onmogelijk de hoogte kan bereiken, die zij in andere,
j niet beter voor de koiïiecultuur geschikte streken, reeds bereikt heeft, zoo lang zij beheerd wordt door
, ambtenaren, die de cultuur op het papier regelen en niet door eigen belang worden geprikkeld om haar tot '
j ontwikkeling te brengen. Al zou derhalve onze schatkist door die verandering van systeem ook tijdelük schade
läden, het zou naar de bescheiden meening van het Hoofdbestuur een misplaatste zuinigheid zijn daarom,
coüte que coüte, de dwangcultuur in al haar uitgestrektheid te handhaven, want het voordeel in de toekomst
ig als gevolg van een welvaart verspreidendei vrije nüverheid, zal in elk geval ruimschoots opwegen tegen
M het tüdelük verlies.
Het is op grond van bovengenoemde redenen dat het Hoofdbestuur, daartoe gemachtigd bg besluit van
de algemeene vergadering van 14 Juli jl., de vrijheid neemt zich met verschuldigden eerbied tot Uwe Kamer
te wenden met het eerbiedig verzoek, dat het U moge behagen, er bg de Regeering met kracht op aan te
_ · dringen om in de eerste plaats in de bovengenoemde Residentiën, waar aan het voorschrift van het
i Regeeringsreglement het minst is voldaan, een begin te maken met het in erfpacht uitgeven van koffietuinen.
" De Macttschappry tot Nut vom den Jcwacm.
_
ARNHEM, 30 September 1873. =,,WG1k doende GHZ
(gek) vv- BOSCH, Voorzitter.
H. GOEMAN BORGESIUS, scmmis,