HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 8

JPEG (Deze pagina), 568.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

1
6
Het wordt ti_jd dat men in Nederland van de belangstelling
voor koflij en suiker ook iets overhoude voor de producten
der Indische pers. In stede van haar te ignoreren en, in laak«
bare onwetendheid, uit de hoogte te veroordeelen , beginne _
. men met haar aan te hooren en te leeren kennen. Eene meer j
algemeene en trouwe lozing hier te lande van hetgeen die
pers voordraagt en verkondigt, zal ongetwijfeld leiden niet
alleen tot betere kennis der Indische toestanden , maar ook
tot eene dankbare waardering van de organen, welke die
kennis tot ons brengen en van de stemmen , die zich gedurig
uit Indie doen hooren , om Nederland te wijzen op het nadeel , ï
dat ontstaat door de voortdurende onzekerheid, waaraan
Indie sedert geruimen tijd is prijs gegeven, en door de be-
lemmeringen welke men steeds aan de morele en materieöle
ontwikkeling der Indische maatschappij in den weg blijft .
leggen. l
Moge de stem, die nu ook de heer Knuonnnrns heeft doen
opgaan, bij de aanvaarding der in Indie op zich genomen
taak, opene ooren vinden bij het Nederlandsche volk en
strekken tot prikkel om beter de aandacht op Indie te
vestigen, en de belangen der Kolonien, ook in het belang van
het Moederland , beter te doen behartigen en te bevorderen.
l
`
· i
- l
l
l