HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 723.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

« ’ Yi
l
il
5 l
bekend is. Het is dit: ulïr wordt geen enkel dagblad in
Nederlandschlndie uitgegeven van eene andere kleur dan de
oppositiebladen. (De Vergadering zal weten wat hier verstaan
j wordt onder oppositie-bladen). Opposiiiebladen, die allen den-
zelfden geest ademen en dezelfde strekking hebben, zonder ­
~ een antidotaal te ontmoeten in een conservatief dagblad.»«
I Men lette er wel op, dat de Gouverneur-Generaal dit aan
j het vorige ministerie schreef, dat daarop een journalist naar
Indie met eene speciale missie uitzond. j
Zoo op dit oogenblik dien ten gevolge ééne enkele uit-
zondering in Indie bestaat, het is onmiskenbaar , dat geen
enkel man in onze Overzeesche Bezittingen geneigd was de j
pers aldaar te doen dalen van het standpunt, waarop zij zich jl
K door onafhankelijkheid en talent heeft weten te verheffen. j
men moest iemand derwaarts zenden, wien eigenlijk de j
j redactie van een liberaal blad was opgedragen.
l Het kan voor velen hier te lande nuttig zijn een sprekend
bewijs te geven, wie in lndie aan het hoofd der pers staan
en wat zij schrijven. Met dat doel wordt hierbij aan het I
publiek in Nederland een overdruk geleverd van het uit-
l‘ nemend gedachte en meesterlijk geschreven programma,
l` waarmede de heer Mr. L W. C. Knnonnnrus, oud regterlijk
l Ambtenaar, oud Secretaris-Generaal bij het Ministerie van l
l_ Kolonien, oud Lid van den Raad van Indie, laatstelijk
Lid en een der meest welsprekende redenaars in ’s Lands
Vertegenwoordiging, nu onlangs de redactie van het Nieuw j
Bamviaascá Hmzrlelsölarl heeft aanvaard. ‘
Yi Uit het programma blijkt voldoende, dat de hr. Knnonn nrns
* geen baanbreker is op het terrein , dat hij thans betreedt.
Hij drukt de voetstappen van waardige voorgangers. Hij be-
, geeft zich in eene zaak, die reeds de sympathie van het
publiek in Indie heeft verworven en zoo kw haar eer aan-
doet, zal de algemeene achting weten te verhoogen,
j welke men reeds toedroeg aan den moedigen kampvechter voor
l de regten en het welzijn van Indie.

2
§