HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 6

JPEG (Deze pagina), 750.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

i
Liu
baart, valt een blad. In Nederland verontschnldigt men zich
of houdt althans geheim, dat men lid der redactie van eene
courant is. 1n Indie stelt men er eer in en zijn de dagblad-
schrijvers ook geëerd en gezien in de zamenleving der maat-
schappij aldaar. M
Wil men weten, welke het karakter van die maatschappij
is? De Minister van Koloniön deelde daaromtrent in de
zitting van 22 December jl. een gedeelte mede van een i
rapport van den Gouverneur-Generaal Mr. P. Marian, van
9 September 1867 , waarin die landvoogd schreef;
l
»xDe tegenwoordige toestand, bijzonder der Europesche M
maatschappij in Nederlandsch­1ndie, is niet meer die van
25 jaren geleden. Zij heeft hoe langer hoe meer eene Euro-
pesche gedaante en een Westersch karakter aangenomen,
ten gevolge van meerdere gemeenschap met het buitenland X
en meerdere aanraking met de iWestersche beschaving. jj
«/Maar er is meer. Door de invoering der nieuwe wetge­
ving in 1848; door de mildere bepalingen op het verblijf
van Europeanen in Nederlandsch­1ndie; door het levendig
aandeel onzer Volksvertegenwoordiging in de wetgeving en
het bestuur onzer Oost-Indische bezittingen, en door een j,
aantal aan het regerings­reglement van 1854 ontleende be- j.
ginselen en maatregelen, die de kennelijke strekking hadden
om de vroegere orde van zaken te wijzigen, ontwikkeling j
en beschaving op den voorgrond te stellen , en de stoffelijke {
belangen op den achtergrond , is in de rigting van het be-
stuur en van den openbaren geest eene zigtbare verandering
gebragt, die niet weinig aangekweekt is door de overkomst
van mannen, wetenschappelijk gevormd in maatschappijen en ,
kringen, waar vrijheid van schrijven en drukken onafschei-
delgk beschouwd wordt van het leven, denken en gevoelen;
personen, onder welke er velen zijn die zich buiten ’s lands i
een middel van bestaan hebben weten te verschaffen.
»/En daaraan - vervolgde de Minister ­ knoop ik vast een
ander gedeelte , waar een feit geconstateerd wordt dat ons wel Q

i