HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 645.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

j lij
. ·‘
i l
l l
l
j l
j vooawooan. i
ïï
jp Te midden van zoo vele treurige verschijnselen, die zich
in het openbaar leven en op politiek terrein in Neder-
jl land voordoen, is het verblijdend de ontwikkeling na te
l gaan, die de dagbladpers in Nederlandsch­Indie vertoont. l
De pers heeft dáár lang gedeeld en deelt nog in de l
- scheve, harde en onregtvaardige veroordeeling, die hier zoo l
jj ligtvaardig en maar al te dikwerf der Indische Maatschappij
gl naar het hoofd wordt geslingerd, terwijl hare belagers, ge-
j , dachtig aan het sic ws non vwbis, bestendig als hongerige
horsels op den honig vallen, welke de ni_jverige Indische
bijen verzamelen. i
j Even als de Indische maatschappij, toont de Indische
l~ drukpers hoezeer zij verheven is boven hare beschiinpers
in het Moerlerland. Door haar innerlijk gehalte, hare vol- l
hardende verdediging der publieke belangen, niet minder I
`. dan door het persoonlijk gewigt van hare voornaamste lei-
,1 ders en vertegenwoordigers, dreigt zij den palm op de pers
· het Moederland te behalen.
In het Moederland is de pers nog altijd min of meer ,
l verdacht; in Indie wordt zij geacht en ontzien. In Neder- l
j land is veelzins een werktuig van onder het masker der
j anonimiteit verborgen partijrnannen, om de mannen der
l tegenpartij inet grove beleedigingen en valsche aantijgingen
te bezwalken. Aan eervolle uitzonderingen wenschen wij, dit
‘ zeggende, niet tekort te doen. Indie kent nog geene parti_j-
W bladen; allen zijn gehouden de algemeene belangen te ver-
dedigen. Zoo schijn of schaduw van het tegendeel zich open-
i
L