HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 30

JPEG (Deze pagina), 726.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

<
j.
28 `E
maar om haar te vernederen en hare belijders bespottelijk te
maken. Ik meen een gelijk regt van bespreking te hebben,
al is het met een ander doel of niet andere inzigten, dan
waarin de groote menigte deelt. l
Hun , die mij waarschuwden of dreigden , geef ik dit weinige s 1
ter overweging. .
Hetzij wij zijn dagbladschrijvers, hetzij wij zijn staats- ‘ g.`d ‘°
dienaren, geleerden of beoefenaren der wetenschap, wij schrij- nl
ven ons leven lang en boeken vol ; en wij achten ons gelukkig, t
indien het ons te beurt valt, eene gedachte of meening in j
schrift te brengen, die waardig is de aandacht van één enkele ·_
onzer tijd- en landgenooten gedurende eenige korte oogen- lijd
blikken te trekken. · j
Wanneer wij spreken van Christelijke godsdienst,denken A
l_ wij aan eene persoonlijkheid, die moet iets schreef, die slechts ` * i .
[lm: jaren van zijn leven met een klein getal ongeletterden en 6 ij ­
eenvoudigen omging, en wiens woorden en werken voor een E
zeer gering gedeelte door zijne vrienden, lang na zijnen s
dood, in zeer weinige bladzijden zijn opgeteekend. . `
Verklaart het raadsel, hoe die weinige bladzijden eene gods- 1
dienst hebben kunnen doen ontstaan, die tegen de eeuwen
bestand is , en thans in ongeveer twee honderd talen overgezet, -
overal haren herscheppenden en heiligenden invloed hebben j °
uitgeoefend en onder alle tijden, volken en geslachten blijd­ W l _:
schap en vertroosting, kracht tot lijden en leven, en moed
, tot dragen en sterven hebben medegebragt.
Kunt gij het niet, duldt dan dat ieder, die met u zgne i
onmagt erkent, die persoonlijkheid te voet valle en overal, ook ` ·
bij de behandeling van maatschappelijke vraagstukken, hem ` d
belijde als zijn Heer en zijn God. 1 _‘
W 16 November 1868. `
L. W. C. Kirncrrinvius.
ji
E ,3 e
l · .
1
i" .