HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 773.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

l‘

ä 27 I
den heer HUET, ualleen belangstelling wekken door hunne
i onervarenheid Pa
Die vraag leg ik met eerbied voor aan mijne landgenooten
aan gindsche zijde van den Oceaan.
­ Daarom noemde ik het artikel, waarmede ik mijnen nieuwen
werkkring aanvaard, eene stem ook tot Nederland. '
` Gedragen over de zee, die Indië van Nederland scheidt, _
‘ vinde zij haren weg tot ruimeren kring en tot aandaebtiger ·
3 oor dan wanneer zij in ’s lands vergaderzaal gesproken ware!
A En overal brenge zij de de zekerheid mede, dat de Neder~
e landers in Indië hunnen oorsprong blijven gedenken en,
dankbaar voor de weldaden , op vaderlandschen bodem genoten,
I al ware het, dat zij dien nimmer weder betreden mogten,
‘ in liefde en gehoorzaamheid den roem van Nederland zullen
i pogen te verhoogen door de trouwe behartiging zijner ver-
hevene roeping, om eener bevolking van 25 millioen zielen
’ meer en meer tot zegen te zijn. _,
’ X.
ë
. Nog een kort woord, bestemd voor Indië. ” A
a Reeds vóórdat ik de redactie had aanvaard, ontving ik van
verschillende zijden waarschuwingen om toch de godsdienst g
umet rust/r te laten, onder bedreiging zelfs, dat anders het
abonnement op het Nieuw Bataviaasc/E Hanclelsblad zoude -
worden opgezegd.
Ik zal er geen acht op slaan. Ik eerbiedig iedere vrijheid,
j boven alles de vrijheid van geweten; maar ook de vrgheid
van niet te lezen wat ons niet bevalt. Deze laatste is eene i
vrijheid, haast even schoon als die der drukpers. Ieder make
er ruim gebruik van, vooral in eene eeuw, die ons zoo veel .«
te lezen geeft, wat de moeite niet loont.
Maar ik weet niet waarom de vrijheid zoude moeten I
geweigerd worden , die aan andere dagbladen gegund is. Reeds
menig artikel heb ik daarin aangetroffen, waarin de Christe-
lijke godsdienst besproken wordt, wèl niet om haar te verheffen
l ,/ ,; veel ri