HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 28

JPEG (Deze pagina), 777.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MBi.
26
De heer TRAKRANEN had tot opvolger den heer HASSELMAN· ii
Geen der drie ministers van koloniën, die in dat kabinet
hebben zitting gehad, heeft iets verrigt, waarop de conser­
vatieve partij met eenigen trots, als op eene door haar
aangebragte redding, wijzen kan. Ieder onbevooroordeelde moet j
erkennen, dat de koloniën gedurende de laatste twee, 1
jaren, onder werkeloosheid, besluiteloosheid en onzekerheid. ‘
zoo in Nederland als in Indië, snellijk zijn achteruitgegaan .
De conservatieven hebben steeds beweerd, dat het verval ,
van het door hen geliefde stelsel enkel moest worden toe- i
geschreven aan de minachting, waarin het door den invloed ,
van eenige weinige partijhoofden en van de drukpers ge- N
bragt was, en dat alleen eene slerlce land en eene kmekllige i
eerrlecliging noodig waren, om het in eer en bloei te
j herstellen. i
l De hand, toegestoken door de drie elkander opvolgende
conservatieve ministers van koloniën, is niet gebleken eene »
slerite land geweest te zijn. De /cmcálige verdediging echter
werd te gemoet gezien van den redacteur van den Java- »
Jïarle. Zijne optreding te bevorderen, was eene der laatste daden
van het kabinet van Zuvnm N­l·lnEMsi<iini<-HassnniviaN in egne
slereensnre. i
De koloniale strijd, sedert jaren gevoerd, gold en geldt l
nog de zegepmal of den val van de rigting, die de heer
V&1'1IdOëVEL, in het voetspoor wandelende van mannen, als
l VAN Hoemïnonr, MUNTINGHE en ELOU'1`,Vóó1‘ twintig jaren
I met schitterend gevolg in het leven heeft teruggeroepen.
Welke levenskracht en waarde, zoo vraag ik, kan het A
Nederlandsche volk, met zijn natuurlijk goed verstand, nog
kunnen en nog willen toekennen aan eene rigting, die
daartegenover staat, nu het ontwaart, dat der toepassing
i en ter verdediging van hare beginselen en ter behartiging j
V van de teedere belangen, welke die rigting heette te bevor-
j deren, het meest conservatieve kabinet in eigen nziclclen of big
wl [le clrnkpers geen andere hulp heeft kunnen inroepen dan
die van mannen, welke, om de woorden te bezigen van
ii
"
ij K
i
N l