HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 27

JPEG (Deze pagina), 737.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

. r
25
ning of veroordeeling van het streven der eene of der andere e ·
staatkundige partij. _ i
In het eene geval zal de Christelijk­historische partij voor-
taan hare medewerking moeten onthouden aan de conservatieve
rigting, die hare krachtigste verdediging zoekt bij de verst
gevorderde bestrijders van het Christendom. _
In het andere geval zal zij voortaan moeten afstand doen
van haar orilzeilig verbond met de conservatieven, en, het ­
goede erkennende, waar het ook bij de liberale partij aan- '
j wezig is, deze vooral moeten bijvallen in haren met Gods
s Woord overeenkomstigen eisch, dat den daglooner zijn loon
i " niet verkort en zijn goed niet ontnomen worde.
¥ Tot eene tweede, niet minder gewigtige opmerking geeft
het feit der door het ministerie-van ZUYLEN enz. begunstigde
optreding van den heer HUër als redacteur van den Jawa-Borle
aanleiding. i
De koloniale kwestie was door het hoofd en de ziel der ko-
loniale oppositie, toen een liberaal ministerie zes jaren lang -
het bewind in handen had, genoemd: ole leverisvraag v00r
Neclerlarzll en zijne overzeese/le öezillirigerz, en ieder mi-
nister van kolonien, met de oplossing daarvan belast, uhet p _
ç, heefkl, de ziel, de eersle man van het kabinet, 0p wien lle J
j 00gen wm geheel Nerlerlaml err zürie lcelerliert gevesligel
l zgn, errzdal mel {le gewigligsle slaalsöelrekkirzg is be- ..
t lcleeclrr l). [
i De heer Tn.A.­1<nANEN had vier weken zitting gehad in den `
raad van state ­­- en het was zijne eerste en eenige staatsdienst `
gedurende zijn geheele leven ­- toen hij, ter oplossing van die “
levensvraag voor Nederland en zijne overzeesche bezittingen,
en om het verder verspelen daarvan door de liberalen te voor-
komen, rieefrl en ziel werd van het in Junij 1866 opgetreden
conservatieve kabinet. "
1) Zie mijnen: Brief aan een Kiezer. - Leiden, firma JAC. Hazers-
BERG CZN., 1868, blz. ll en t2.
F i . ” _.,_. .__. i · ·.’ _,ï"’Wi