HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 695.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

i
244
verdedigde, liberale staatkunde met het kritisch letterkunilig
talent van den heer Hnër te ondersteunen.
De veronderstelling is dus niet alleen geoorloofd , maar
ook pligtmatig, dat het ministerie de hoop koesterde- (ik
zeg niet: de zekerheid had of het beding maakte; want ik
geloof niet aan eenige overeenkomst, zoo min van de zgde
van den heer Hnër als van den minister Hassnrman) ­-
dat de heer Huër als een prediker der door het kabinet
gehuldigde conservatieve staatkunde, met of zonder program-
ma, werkzaam zoude zijn.
Vreemd moge het dan nog eenigermate schijnen, dat het
ministerie de journalistiek in Indië poogde te keeren en *
de drukpers te breidelen, door aan beiden frissche levens- ,
krachten toe te voegen: het blijft dan echter voor de ver- `
denking gespaard van op hetzelfde oogenblik liberaal te l
hebben willen wezen in Incliè`, terwijl het conservatief was
l in Zlleclerland.
Maar hierdoor juist heeft het ministerie aan de conser-va-
tieve rigting op koloniaal gebied den rloorlslag gegeven. Het t
heeft aan de liberale rigting eene hulde gebragt, waarvoor
deze het kabinet dankbaar wezen mag, en waarmede het Ne-
derlandsche volk, hoop ik, winst zal doen; tot herstel niet
_ alleen der eendragt, maar ook tot vestiging zijner overtuiging
omtrent den geest, waarin de koloniale kwestie van nu af aan er
behoort te worden opgelost. ;
j IX. V
Vooreerst zal de Ghristelijk­historische partij uit het feit,
dat het ministerie harer vereering steun gezocht heeft bij
eenen hyper­modern, ter verdediging van züne rigting, tot
de gevolgtrekking komen moeten:
of dat die rigting al zeer in strärl moet zijn met het
Christendom;
V bfidat de maat der regtzinnigheid in de leer van eenig
1 kerkgenootschap geenen vasten regel aanbiedt ter ondersteu­ .
l
ii
al
l