HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 25

JPEG (Deze pagina), 722.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

23 i
de eerlijkheid gehad, zijn predikambt neder te leggen, en
streefde langzamerhand de modernen zoo ver vooruit, dat _
dezen, even als van Pinnsou , ook van hein zouden hebben
kunnen verklaren: neen afgrond gaapt tusschen hem en de
moderne theologen 5).°°
Studie van Indië en toestanden schijnt de heer Heer niet
gemaakt te hebben; zijne schriften althans bewogen zich
enkel op godgeleerd en letterkundig gebied. Zoo min de
beoordeeling van een werk van Douwes DEKKER, als de
aanbeveling van Koounmts voor het lidmaatschap der Tweede
Kamer, had eenig koloniaal karakter. Van den eerste, in
waarheid eene koloniale specialiteit, werden enkel de letter-
fx kundige schoonheden in het licht gesteld; de verkiezing des h
ij anderen, die gedurende eenige jaren in Indië de Soenda-taal
beöefend had, was door hem aangeprezen, omdat ook de heer
Koonnnas zoude trachten, beiorderlijk te zijn aan eene
herziening der onderwijswet.
Bij zijne komst in Indië verklaarde de heer Huër dan
ook alleen belangstelling in te boezemen door zijne onerva-
renheid. `
Het ministerie van ZUY1.niv­ enz. heeft, gedurende zijn
tweejarig bewind eene zeldzame naïviteit aan den dag gelegd
in het verkrijgen van het tegenovergestelde van hetgene het . s
Q wenschte; in het begunstigen van rigtingen, welke het ge-
roepen was te bestrijden; in het afstooten van vrienden, bij
wien het steun had moeten zoeken; in het verhaasten van ‘
eigen dood en het delven van eigen graf. [
Maar toch, zijne staatswijsheid of voorzigtigheid zoude te
gering geschat worden, indien men beweren wilde dat het
ministerie de optreding van den heer Huër als redacteur van
Java·­B0¢Ze in de hand werkte, met het doel om de, in dat
blad door den vorigen redacteur met groote bekwaamheid
5) Een dolend herder, door Ds. nm Knwznn, Tüdspiegel 1866, nc. 2,
blz. 175.
J . l