HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 729.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

22
nlieve en dierbare" mannen, [/die het bovendien zoo goed
meenden” 4), zamengesteld, kon niet veel meer zijn dan een
heiden of ongeloovige. Liberaal te zijn in staatkundige be-
schouwing werd meer en meer onbestaanbaar geacht met
positieve Christelijke belijdenis; aan anderen de vrijheden te
ontzeggen, die men voor zich zelven zonder eenige grensbe­
paling gebruikt heeft; goed te noemen wat kwaad is, wan-
neer het slechts door vrienden gepleegd wordt; staatkundige
betrekkingen te verloochenen, antecedenten weg te cijferen;
het regt van denken en oordeelen aan banden te leggen; in
één woord: conservatief te wezen in zijne nieuwe beteekenis»
werd meer en meer onder dat ministerie de roeping en het
kenmerk van den Christen. R
Voor zulk eenen moest het voortaan, indien hij verkette­
ring en uitwerping vreesde, onmogelijk zijn, de belangen
i van Indië in anderen dan conservatieven zin te bepleiten.
vin.
Maar datzelfde ministerie bevorderde te gelijker tijd het
V vertrek van den heer Busrcmv Hnër naar Indië, waar deze
geroepen was, de redactie van den Jam­B0cZe op zich te
nemen. Het belastte hem bovendien, zoo beweert men, met
de taak om de noodige voorstellen te doen tot breideling k
der Indische drukpers.
Dit was meer dan een mededoen met liberalen.
I Ook de heer HUë·r, even als de heer van HoëvE1.L,was
predikant geweest der Hervormde gemeente; niet in Indië,
maar in Nederland. Hij had niet het Evangelie verkondigd,
maar integendeel eene leer die, naar zijne eigene getuigenis,
het Christendom in zijne hartader aantastte. Hij had daarom
_ 4) Uitdruklcingen, in de lagere en hoogere kringen der lVederlandsche
maatschappü gebezigd, ter reglvaardiging van de genegenheid jegens het
ministerie en ter bepaling van den omvang van het misdrijf eener daartegen
V l gevoerde oppositie,
. _ , J