HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 23

JPEG (Deze pagina), 777.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

j fwd van V- `UV i VVVYV “"`Y`.v`­·_ ._
i
i s
l 21 A
l
noch hoe Gnonu VAN ParNs·r1;R.ma, Mkcrciu en Enorm:
1 dikwijls met hem overeenstemden, bleeF VAN Hoëvnïir., A
i misschien omdat hij stond in de gelederen der liberale partij V
l en predikant geweest was, een voorwerp van onbepaald mis-
j trouwen. Hij werd het meer en meer sedert in de kamer
i der volksvertegenwoordiging was opgetreden een man , in wien
‘ men meende het beeld te vinden, waarin de zelfstandigheid,
j het scheppings-vermogen en de wilskracht van VAN DEN '
, Boscu en Bam; vereemigd waren wedergegeven; die van geen
` i misbruik noch onregt in Indië repte ; slechts lof en zorg over "
had voor de directe en indirecte voordeelen, welke Indië
afwierp, en daarenboven moedig op het aanbeeld der ge-
` moedsbezwaren tegen de onderwijswet klopte. VAN Hoe-
j vnu. was niet meer dáár om hem te wederleggen, want i
zijne vrienden hadden hem overgebragt naar een staatslig- i
j chaam, dat velen nog een toevlugtsoord voor gevallen groot-
heden ofleen doorgang voor tot grootheid bestemde onbe­ ‘
duidendheden toeschijnt.
Van toen af werd ook het geweten van Christelijk Neder-
land niet meer verontrust. Het roemde integendeel eene ~
W natie rijk bevoorregt, die een stelsel had ontdekt en in toe- V
passing gebragt, dat zoo veel te beter aan de voorschriften
, van het Christendom zoude blijken te beantwoorden en den
1 lndiaan voor tijd en eeuwigheid gelukkig te maken, als het
der Nederlandsche sebatkist door slecht betaalde maar duur
i verkochte kotïij en suiker te grooter voordeel aanbragt.
Voor het ministerie VAN ZuY1.aN-TMKRANEN was het /
f weggelegd op ieder, die naderen durfde tot de rigting van
j den heer VAN Hoëviam. en niet de minste bewondering ge-
voelde voor de theorie der ndirecte en indirecte voordeelen
j van het moederland,” den stempel te drukken van: vijand
j van Oranje, van meineedige en grondwetschenner; ­­ de
heer Koonnmas noemde zulk naderen een mededaen met
liberalen, die (mede volgens hem) de koloniën verspelen ; en
’ de meest regtzinnige Protestant ofKatholiek, die geen hulde
j en steun bragt aan het conservatieve ministerie, uit zulke
1
4
á`
"' - ’ ‘ rï=· m)_1vm____` Y f,