HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 774.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

l
i
1
20
Wijze aan het algemeen ten beste gegeven. Een levensadem T
ging van hem uit over Indië; de wetenschap vond in hem j
haren vertegenwoordiger en voorganger; de drukpers den
verdediger van haar regt op bestaan en den grondlegger i
harer betrekkelijke vrijheid, Voor de Indische maatschappij
was hij een moedig strijder tegen misbruik, afpersing en wil- j
lekeur; voor de Europesche, bij de gedenkwaardige vergade-
ring van 22 Mei 1848, bepleitte hij het regt der ouders op . jl
hunne kinderen. Tien jaren lang heeft hi_j in ’s lands verga-
derzaal getuigd tegen de theorie der directe en indirecte
voordeelen, het karakter der Nederlandsch koloniale staatkunde
ten toon gesteld en krachtige stemmen doen hooren, niet j
alleen voor handel, landbouw en ni_jverheid, maar ook voor
onderwgs, beschaving, evangelieprediking en christelijke regt­ j
, vaardigheid. De slaaf in Azië en Amerika dankt hem zijne
vrijheid; de Indiaan de verligting van zijnen druk en
ieder, van wat kleur ook de betere behartiging van zijn
belang en de meerdere eerbiediging van zijn regt. Onhere­
kenbaar is de invloed , dien hij op Indië en zijne toekomst heeft
. uitgeoefend. Dagelijks groeit de schaar aan dergenen, die hulde
brengen aan zijnen arbeid en zijne verdiensten. Vroeger alleen j
1 staande, heeft hi_j van liverlede ministers, gouverneurs-gene-
raal, leden van hoogere en lagere staats- en regtscollegiëm
ambtenaren , hoofden en ingezetenen van allerlei rang en stand
hem zien bijvallen, en J. G. BAUD zelf, eerst zijn vurige en
haast eenige bestrijder , toonde allengs meer en meer zich door `
zi_jne reden overwonnen. In 1854 en 1855 het belang en ,
de behoefte van Nederlandschlndië reeds geheel anders be-
grijpende dan in de jaren l84a()-18448, zoude BAUD, indien j
de dood hem niet had weggenomen, welligt geëindigd zijn
met van Hoëvnm, als zijnen meerdere in doorzigt en in
n menigerlei opzigt als zijnen bondgenoot in staatkundig streven
te erkennen.
Voor het Christelijk-gezinde deel der natie evenwel, dat j
niet opmerkte hoeveel hi_j ook voor de eer en de vrije
verkondiging van het Christendom gedaan en gesproken had, jj