HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 745.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

« l
I9
l
De houding der zich thans noemende Christelijk­histori­ ii
sche partij, zal hieromtrent vooral moeten beslissen, gelijk
het kwaad zelf toeneemt, naar mate zij , genoeg reeds gewaar-
schuwd , er te langer deel aan heeft. Het antwoord zal moeten
afhangen van de vraag, of zi_j wil voortgaan , het talent van den
heer Gnoniv van Pirinsrnnnr., te gebruiken tot bereiking van Q
heerschzuchtige oogmerken en ter bevrediging van aristocrati- H
· sche sympatliiën en aspiratiën, maar in gemakzucht, vrees- <
achtigheid, oogendienst en gunstbejag verachting te brengen
over het beginsel, dat hij vertegenwoordigt. De toekomst
van Nederland en Indië wordt hoofdzakelijk beheerscht door
` de kracht, die zij betoonen zal om zich te ontworstelen aan de l
vernederende rol van dienares, speelbal en werktuig der con-
servatieve partij en zich te verheffen tot eene zel/`slandige partij E
waarbij uit iedere, naar verversching en vernieuwing hunke- i
rende partij, van welke benaming ook, zich aansluit al wie
eerbied heeft voor waarheid en goclsdienstzin , en in verband
daarmede voor vrijheid en regt.
VII. ,
i Eene wolk vertoont zich aan den gezigteinder, die hopen
doet, dat over onze dorre staatkundige aarde eenige regen
komen zal. Het is de door het vorige ministerie bevorderde
optreding van den heer CD. BUSKEN Huërr als redacteur
van den Jam-Bode.
Schijnbaar onschuldig, belooft dit feit eene geheele omkee-
ring in de denk- en zienswijze der verschillende partijen en
eene vernieuwing van haar constitutionneel leven.
Vóór twintig jaren ongeveer verkreeg in ’slands vertegen-
woordiging zitting de heer Dr. W. It. Baron VAN Hoëvnnn.
Hij had in de hoofdstad van Nederlandsch Indië,gedurende
een groot tiental jaren, het Evangelie verkondigd; hij had talen, j
geschiedenis en den staatkundigen toestand van Indië be-
oefend, Java en Bali doorreisd en bij zijne boeijende predik- j
gaven de vruchten zijner studie en waarneming op velerlei i
i j
l i

" - * äïärw « @4 Y Y Y V.,