HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 20

JPEG (Deze pagina), 746.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB


18
passing, hetzi_j op geest, geweten en denkvermogen, hetzij
op ligchaam, arbeid en kapitaal. komen niet tot de
erkenning, dat ieder dier kwestiën slechts een andere, een
gewijzigde vorm is, waaronder a.an elke partij hare eigene
zonde tegen Christelijke vrijheid en regt door hare weder-
partij wordt herinnerd en gestraft. Onder de aansehouwing
der ontwikkeling van verwarring en tweedragt, van partij-
schappen godsdiensthaat, van ongeloof en beginsel~verachting, ·
vleijen zij allen zich met den stellig ijdelen waan, van
door eene lang volgehoudene verdediging, met behulp van
telkens nieuwe kunst­middelen, den lust tot den strijd te
zullen uitdooven en het beginsel zelf, te gelijk met de i
waarheid, die in ieder dier kwestiën verborgen ligt, te
kunnen dooden !
uliaat ons niet vergeten,~ zoo waarschuwde de heer Gnoiirï
van Painsrrnann 1), udat er een einde aan Gods langmoedig­
heid, een begin zijner oordeelen is, niet ter beproeving,niet
ter loutering meer, maar ten verderve; dat er voor natiën,
zoowel als voor personen, die het Evangelie gekend hebben ,
schatten zijner liefde, maar ook schatten zijner lang getergde
geregtigheid zijn.~ `
De woorden van dien Nederlandsehen ziener en staatsman, t
die, helaas! te weinig geëerd was in zijn vaderland. en
wiens stem, zelfs voor zijne vrienden, zelden veel meer was
dan die eens roependen in de woestijn, verdienen ernstig in
overweging genomen te worden op een oogenblik, dat het ver-
derf, °t welk over Nederland komt, zich onder den dubbelen
vorm van onderwijs- en koloniale kwestie openbaart.
Maar zal nu ook, ten einde het zoo mogelijk te keeren en
weder Gods goedertierendheid in het herstel van ouden roem
en vroegere welvaart te kunnen smaken, worden weggenomen
de aarzaaäz van de zferging, en daartoe allereerst naar die oor-
zaak zelve worden onderzoek gedaan?
1) 1813 in het licht der volkshistorie herdacht. ’s Gravenhage, H. J. Ger-
retsen. Ede druk, bl. 57.
· l
_ · l
1
"-M --- " - ’ %ä+-·«