HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 725.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

17 i
jl ministerie van Junij niet 1866 -1868 ten toon gespreid , kun-
nen niet genoeg worden opgemerkt, opdat de partijen zelve
behoefte leeren gevoelen aan zuivering van wat haar ontsiert en
den constitutionneelen regeringsvorm tot een middel maakt
van politiek zedenbederf en van verwoesting der algemeene
r welvaart.
Hoezeer met kleine kracht, wil ik beproeven daartoe op
l te wekken. Want de tijd, waarin wij leven, afgezien nog l
F van den staatkundigen toestand van Europa, boezemt ern­
stige bekommernis in. Den redacteur van den J¢wa­B0cZe
wil ik, ook met het oog op koloniaal beheer, wel nazeggen:
ulaat ons zuinig zijnyx maar voor alles voegt de raad: laat l
S, ons ernstig zijn in het onderzoeken van onzen toestand en l
eendragtig, maar ook moedig de handen aan het werk slaan, j
om te doen wat het belang van het vaderland en van Indië ‘
blijkt te vorderen. l
2
i, Vl.
l . . W
l Bedenkelijk reeds op zich zelf is het verschijnsel, dat de «
V staatkundige partijen in het vaderland zoo gelijk zijn in ge-
talsterkte, dat voor elk bewind, van welke rigting ook,
eene krachtige regering onmogelijk geworden is. Vreeselijk
echter is het oordeel, over Nederland gekomen, dat die partijen
elkander bijten , vereten en verdringen, door beurtelings elkan-
der eene kwestie voor te werpen ,van wier beslissing de toe-
l komst van Nederland en zijn bestaan als Christelijke en
d koloniale mogendheid afhangen. De onderwijs­kwestie en de ,
l koloniale­kwestie, sedert jaren aan de orde, brengen in toe-
j nemende mate beroering onder het volk, bederf onder zijne
regeerders en onheil en jammer over het vaderland en zijne
j bezittingen. De partijen evenwel gaan voort, haar bloot als
j middelen van gezagsverovering te bezigen, zonder hare op- ,
[ lossing zelve te verhaasten. Zij weigeren in te zien, dat
j aan beiden één en hetzelfde beginsel ten grondslag ligt: de [
l veroordeeling namelijk van het dwangstelsel, in zijne toe-
2
l
t i.,iii