HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 754.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

16
uitvaardiging van wetten en verordeningen, maar enkel in »,
de handhaving van het gezag mag worden gezocht; in zul/c i
ministerie is de minister van kolonien het hoofd, de ziel, het
domineerende en impulsie­gevende element van het kabinet;
en ter omverwerping van zoorlmzig ministerie is eene motie van
V orde geene grondwetscliennis, het afstemmen eener beg·oo~ E
ting geene afkeuring van den vrede in Nederland, laat staan
van Europa, maar eene daad van gemoedeli_jke pligtsbetrach-
ting, enkel ter wering van alle voor het vaderland en In- F
die gevaarlijke rigting.
De conservatieve partij, van regeringspartij in oppositie ver-
anderd, zal, geholpen door de zich noemende leden der Chris- E
telijke-historischpartij, tegenover het liberale ministerie
weder op de praktische toepassing der beginselen van den
heer Groen van Prinsterer gaan aandringen; zal aan dat
ministerie eer en aller toejuicliing beloven, indien het aan M
hare ernstige gemoedsbezwaren tegen de onderwijswet te ge-
moet komt; en ofschoon drie conservatieve ministers van j
koloniën, in één jaar tijds elkander opvolgende, onmagtig i'
bleken, iets in hunne rigting tot stand te brengen en zich
tot zeer gebrekkige navolging van hunne tegenstanders be- 3
paalden, zal zij niettemin weder beweren, dat alleen bij zulke
ministers lieil voor Nederland en redding voor Indië te
wachten is; -· en de oude koloniale strijd, die onder het
2-jarig conservatief bewind zijn einde behoorde te hebben,
omdat het met de benoeming van eenen landvoogd immers reeds
gezorgd had voor de handhaving van het gezag, zal, in j
weerwil van dien landvoogd, met misschien nog grootere hevig- i
heid dan vroeger, worden hervat. j
Mijne pen weigert haast zulke voorspelling omtrent den
aanstaanden parlementairen strijd ter neder te schrijven, omdat j
ook de conservatieve partij zoo vele leden telt , wier bekwaam-
heden en zedelijke hoedanigheden eerbied en bewondering
afdwingen; maar de beginselloosbeid, de dubbelhartigheid,
de karakterloosheid, de onwaarheid, de anti-constitutionneele
en absolutistische zin, door die partij als zoodamlg onder het
· l