HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 738.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

l i
15
t
, zouden, ook hierbij den aetueelen toestand in het oog te
. houden en in verband daarmede den al te woesten ijver voor g
hervorming eenigzins te matigen.
De nood van het moederland heeft voor de overzeesche be-
zittingen de öeslemmiag doen uitdenken, om tot redmiddel
l te dienen; en de daaruit geborene, ik durf zeggen: onzede­
j lijke neiging, om hare waarde en haar belang enkel te toetsen
i aan de wijze, waarop zij aan die bestemming voldoen, en
l elke bezitting, die daarin te kort schiet, te verwaarloozen ,
j is tevens oorzaak, dat de eeaservaizeven in Nederland, zoo
,, dikwijls zij een staatkundig koloniaal gebied betreden, bij de
l stoutste revelaziiemzairera niet behoeven achter te staan, Zij i
j waren revolutionnair en ontzagen vrijheid nog regt, toen j
l het gold de invoering en uitbreiding van het cultuurstelsel ; j
zij zouden in dit opzigt misschien sehromen, aan hunne
E antecedenten ontrouw te worden zoodra de nood van het r
i moederland ook bi_j het stelsel. dat hij in het leven riep,
j Hlët langer voldoening vond.
j Wie aldus het gevaarlijke der conservatieve rigting op
‘ koloniaal gebied beoordeelt en, na aan den kolonialen strijd i
l een niet onbelangrijk deel te hebben genomen, zoude willen {
l volstaan met zijne hoop te bouwen op de waa.rde­verniinde­
ring van hetgene de vrucht eener teringlijderes genoemd is,
l zoude weinig blijk geven van belangstelling in het lot van zijn
vaderland en Indië.
aïndien het mij te doen warea ­- zoo schreef ik in mijnen
Brief aan een kiezer- om aan het batig slot ten spoedigste 1
een einde te maken, ik zouden geen beteren raad kunnen
s geven, dan nog gedurende eenige jaren over de koloniale l
j zaken te spre/eea, zonder de kwestiën zelve te bee'im7igen.
Nu een ministerie, dat met den naam van Zéóeraai geken-
i merkt wordt, weder aan het bestuur is, is het niet waar-
l schijnlijk, dat over de koloniale zaken zal gezwegen worden.
* Tegenover zult ministerie heet de koloniale kwestie eene
i levenskwestie voor Nederland en zijne overzeesche bezittin-
gen, waar zij onder een conservatief bewind med in de
ä
" "*"’*""" ,..-- W r. ·,-·