HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 750.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

14«
toestand der Nederlandsche maatschappij , en bi_j eene onaan- .
doenlijkheid der natie, die den vreemdeling reeds genoopt ·
heeft haar onder de uiógerloofrle mzizèz te rangschikken, uwe
stem kunnen uitwerken tot levensopwekking en genezing,
waar zoo vele andere stemmen, krachtiger dan de uwe en
l met oneindige verscheidenheid van toon en redenen voorge­ X
bragl., naauwelijks eenigen tijdelijken indruk hebben kunnen
achterlaten 'Zo Het is zoo: bij de ontdekking van zoo wei-
nig, dat pleit voor nationalen roem; van zoo veel, dat be- l
wijst voor het tegendeel, vorm ik mij ook in dit opzigt à
geene illusiën. ,,
De prijs der koflij , die op de Nederlandsche markt verkocht
wordt, vermag, tot handhaving of loslating van het tegen-
woordige koloniale stelsel, nog altijd meer dan het meest wel-
sprekende betoog van den besten zaakkundige. Bij eene natie,
zoo voorzigtig en tot rekenen bekwaam als de onze, zoude l
men verwachten, dat een stelsel, ’twelk op zoo onzekeren ,
grondslag berust, daar het deelt in al de kwadekansen van l
iedere andere handelsonderneming, zoo min op eenen levens-
duur van vier en twintig uren rekenen kan als een minister
van koloniën, die geen cultuurwet belooft. Maar toch, de l
wisselvalligheid der voordeelen, uit zulk stelsel verkregen,
. moge duizendwerf zijn aangetoond, het zal wezen, of daarover
nooit eenige strijd gevoerd is, en Oostersch en Westersch l
regt, zelfs godsdienst en Christendom, zullen worden bijge-
bragt , om de voortrelfelijklieid van het stelsel te staven zoodra
het pond kolïij met tien cents in waarde stijgt. Zoodra het
even veel in waarde vermindert, en de bijdrage uit de kolo-
niale geldmiddelen aan `s rijks schatkist dien ten gevolge r
l gevaar loopt, op de begroeting van Nederlandsch Indië ooor j
memorie te worden nitgetrokken, zullen de warmste verde-
digers van het stelsel eensklaps in de moedigste apostelen
van koloniale hervorming worden omgekeerd, en de ware
j oaeZe7·Za¢zdezs alleen moeten worden gezocht onder de mannen, <
l die op vrijen arbeid en particuliere nijverheid aandringen: j
de Indische _foïá1oi¢zzoete2‘s daarentegen onder hen, die raden
l