HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 751.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

12
geven, om tot de overtuiging te brengen, dat die slaap voor
Nederland niet minder dan voor Indie noodlottig is, en
het ontwaken te vreeselijker zijn zal naar mate het oogen-
blik hiertoe te langer verschoven wordt.
Ja, er is eene dwaling, die Indië en Nederland ten
V ondergang voert; en zij wordt door mij, allereerst en aller-
meest IN ]VezZe¢·ZamZ en urrrr in Izzolië gezocht. Indië heeft
genoeg, onder allerlei vorm en met allerlei geoorloofd middel N
gewaarschuwd; Nederland echter is doof gebleven; haast
zoude ik zeggen, in doofheid verergerd.
Mag ik oordeelen naar hetgene de redacteur van den Java- ·?
Bode tot hiertoe geschreven heeft, dan schijnt het, dat hij
de dwaling en haren oorsprong vooral in Indie', in zijn
bestuur, zijne ambtenaren, zijne maatschappij en zijne druk-
g pers meent gelegen te vinden.
In zulk geval wordt standpunt tegenovergesteld aan
het zijne. Hij zal zijn schitterend letterkundig talent moe-
ten gebruiken, om voor regering, ambtenaren en ingezetenen
begrijpelijk te maken, dat, ook bij toepassing der voor Indie
geldende wetten, de oude liefde niet had mogen worden
verlaten en in het met vele zziewzoelappen voorziene ourle kleed
de oude, versleten en weggeworpen stukken moeten, en ook {
ltmmeoz worden teruggehragt. Mpvze taak zal hoofdzakelijk g
wezen moeten, het betoog te leveren, dat het cultuurstelsel
niet behouden Item noch mag worden; dat daarmede ook van
" het batig slot moet worden afgezien; en dat,indien ter voor- t
ziening in de behoeften en ter schadeloosstelling van het moe- j
derland eene vaste jaarlijksche geldelijke bijdrage moet in de
plaats treden, aan het Indisch bestuur, door uitbreiding zijner I
bevoegdheid en door wijziging zijner inrigtingen van wetge- '
ving en regtsbedeeling, de vrijheid behoort gelaten te worden,
tot naleving ook zijner geldelijke verpligtingen tegenover
het moederland de middelen vast te stellen en aan te wen-
_ den, die tot de ontwikkeling van Indië en tot verkrijging
van zekere inkomsten uit een niet langer onzeker belas-
tingstelsel kunnen leiden.