HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 695.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

l
l

ll
gedenken en aan die hoogere inagt te gehoorzamen boven- i
V dien een pligt, aan welks getrouwe behartiging rust, vrede,
‘ welvaart en zoo vele andere zegeningen zullen verbon-
den zijn. 4
Indië, door Nederland losgelaten, ware meer te beklagen
dan Nederland, vrij van Indië. Het eene zou van eigene
4 zwakte wegkwijnen; het andere, verlost van wat van liever-
lede eene weinig geldswaardige bron werd van twist en ze-
denbederf, zoude welligt zi_jne vroegere veerkracht en zijnen
j ouden handels- en ondernemingsgeest zien wederkeeren.
» l
III.
l
De redacteur van den Java-Bode wenschte zich bij zijn j
optreden eene tooverroede of eenen wigchelaarsstaf, ten einde '
het Indische publiek van vele lang gekoesterde denkbeelden ·
en diep gewortelde indrukken te kunnen ontzwavelen. Niet -
aldus echter wordt de algemeene en dagelijks ri_jpende over-
tuiging uitgeroeid, dat een ongeschreven, met de natuur
strijdig, daarenboven ond en versleten regt, ofschoon beant- ,
woordende aan een conservatief ideaal, geen onderwerp van ‘
{ openbare beraadslaging, veel minder van wettelijke regeling
kan uitmaken, zonder in de poging reeds van het te om-
i schrijven zich van lieverlede te zien opgelost. Eene partij,
I die de handhaving van zoodanig regt verlangt, kan slechts
_ leven geheimhouding; door bespreking en verantwcor­
ding verliest zij telkens van haren invloed en houdt eindelijk '
op, eene magt te
De verzekering onzer regeringsinannen, dat zij nog aan de
‘ voortretlelijklieid gelooven van beginselen, die zij zich bui-
ten magte zien toe te passen, ­­­- vooral als zij nu en dan
door een toevallig aanzienlijk batig slot gesteund wordt, --
moge de goochelroede zgn waarmede, de slaap, door cultuur-
en consignatie-stelsel over het Nederlandsche volk gebragt
en nog eenigen tijd onderhouden wordt, ik voor mij zoude
aan kalme redenering en kleinincnd betoog de voorkeur
" _, _ V _, ,