HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 724.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

10
II.
Met iederen dag -- en niet het minst sedert mijne terug- r
komst op Java ~­~ aanschouw ik te duidelijker de rampen,
die over Indië en het vaderland gebragt zijn, door de alver­
' woestende conservatieve theorie ader directe en indirecte
voordeelen,” gelijk zij vele achtereenvolgende _jaren door j
eene geheele staatkundige parti_j in Nederland is verdedigd,
en door nagenoeg allen, die geacht werden, uitnemend­
heid in Christelijke waarheid belang te stellen, blindeling Q
is toegejuicht. r;
Van hetgene ons eerlang en bij toenerning van haren in-
vloed, hare werking en hare gevolgen to wachten staat, is,
geloof ik, de helft ons nog niet aangezegd. Men moge het
g eene schoone hulde, aan hare hestrijders gebragt, willen
noemen, dat zij, die vroeger het zich tot eene eer rekenden
van tot de conservatieve partij te behooren, thans gaarne
iedere gelegenheid zich ten nutte maken, om ongemerkt de
beginselen harer tegenstanders in toepassing te brengengzoo
lang die hulde slechts in sub- en obreptie of schoorvoetend
wordt verleend, en de volkswaan overigens onderhouden, dat
de inwilliging der eischen van de conservatieve partij enkel
in staat, de koloniën te doen hloeijen, hare inwoners geluk-
kig te maken en de schatkist te doen overloopen, zoo lang I
bestaat er voor de zegepraal van meer gezonde en regtvaardige I
" begrippen van koloniaal bestuur geene hoop, en duurt de _
vërwarring , met haren gezag en orde sloopenden invloed, voort.
In weerwil van hetgene Indië onder eene geldgierige staat-
kunde geworden is, of hij eene meer onbaatzuchtige en men-
schelijke opvatting, der betrekking tusschen moederland en `
koloniën, onder de 250jarige heerschappij van een Christen-
volk, had kunnen en moeten worden, blijft Indië dank ver-
schuldigd aan Nederland voor elken goeden invloed, dien
_ zijne zorg ter bescherming en ontwikkeling van land en
volk heeft uitgeoefend. Dit te mogen blijven erkennen, is Indie°s
roeping en voorregt; zijne afhankelijkheid van Nederland te