HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 743.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

I

I
I
[
9 I
I
van anderen besparen zal. Geen vorm, waarin de waarheid I
zich uitspreekt, is behagelijk voor hem, die weigert haar j
aan te nemen; en, even als de arlaá van Nederlandsch Indië j
niemand in verlegenheid laat die, onder het inroepen van
haar, eene gewenschte willekeur of een geliefd onregt ver-
langt te handhaven, levert ook el/ce vorm eene uitvlugt I
voor hem, die het hooren van regtvaardigheid, eerlijkheid
en oordeel tot eenen meer gelegenen tijd wenscht uit te I
stellen. De waarheid schokt en verbaast, en hare kracht-
oefening is dikwijls te grooter naarmate zij te meer aan-
,;, stoot geeft. Alleen de leugen behoeft eenen opsehik, die zijn .
Wezen en doel voor het oog verbergt, opdat hij te gemak-
kelijker verleide en verblinde. Ter redding van prero­
gatief om te heerschen, neemt hij vaak de prerogatieven van j
j anderen, die geen gevaar dreigt, in bescherming. I
Wie, ook wanneer hij over Indië spreekt of schrijft, naar
den wil en de goedkeuring vraagt van Hem, die zeer hoog
j woont en zeer laag ziet, zal gewis zich niet willen ont-
j trekken aan den pligt om bij die, even als bij iedere, andere
$ werkzaamheid hetgene rein is en wel luidt na te jagen. j
I Aan dien pligt vasthoudende, behoeft hij geene bekommernis °
' meer te ontleenen aan de vraag, of de vorm, waarbij hij
zelf vrede heeft, ook anderen vvelgevallig zij. I
. Deze opmerking wordt gemaakt in het belang van hen,
die, moedig of schrooinvallig, zich van de drukpers tot een
heilig, der mensehheid zegen aanbrengend doel zoeken te
bedienen; niet ter bevrediging van hen, die in mij een blin­ '
den ijveraar voor hetgene zij noemen; ade regten van Indië
en de pligten van Nederlandzx hopen te zien optreden.
Het anti­revolutionnaire standpunt, waarop ik mij Wensch
te blijven bewegen, vordert, dat aan de vraag naar eerbie-
diging van regten steeds de erkenning en betraohting van
pligten voorafga. Was mijn streven in Nederland, om aan
te toonen wat Indië in velerlei opzigt van Nederland ver-
wachten mag; in Indië wedergekeerd, wil ik niet vergeten
wat züae pligten en verpligtingen zijn jegezzs Nezlwlmzrl.