HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 737.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

8
uitnemendheid der talenten, door hen aan den dag gelegd,
maakt het bovenal noodig, dat ik bij voorraad de toegevend­
heid der Indische maatschappij voor mij zelven inroepe.
Aan de wijze, waarop die beiden de redactie van het
_ Nieuw Baiaviaasck HaazrZeZsbZarZ gedurende vele jaren ge-
voerd hebben, dankt de Indische journalistiek niet voor het
minste hetgene ons in haar toelaoht of roemvaardig schijnt. Wel
trof deze nog onlangs het verwijt, van niet altijd vrij te blijven
van ruwheid; de kracht en welsprekendheid echter. waarmede
de heeren van een Hoeven en ne Bre, naar hunne innige
overtuiging, voor de belangen van Nederlandsch Indië gei_jverd G,
en Waarheid en regt verdedigd hebben, geven nog geene
Vrijheid , hen verantwoordelijk te stellen voor de gebreken , die,
met meer of minder grond, gezegd kunnen worden , de Indische
l drukpers te ontsieren. Al zouden beiden dan ook nu willen
erkennen, dat hun oordeel somwijlen gefaald heeft, of een
andere vorm, het uitspreken daarvan, welligt beter doel
getroiien hadde, zij verdienen den lof van zich in groote j
mäiö jegens de Indische maatschappij te hebben Verdieïl- j
stelijk gemaakt. Zeer zeker houdt de geschiedenis van Ne-
derlandsch Indië voor hen eene eervolle plaats bewaard j
onder de mannen, die moedig dwaling, vooroordeel en zelf- ’
zucht bestreden en met edelen zin en zelfstandigheid voor
de ontwikkeling en den bloei van deze gewesten gearbeid ,
j hebben. Mogt het Nederlandsche volk toonen, dat het aan
zulke mannen nog eenige waarde hecht, en den heer Des
Antoine van een Hoeven, nu hij in het vaderland is
wedergekeerd ­~ ten blijke ook, dat de belangen van Neder-
landsch Indië niet minder ernstig gezocht worden dan die
van Nederland ­­­ eerlang een zetel in °s lands vergaderzaal
worden aangeboden!
De heeren VAN een Hoeven en DE Bïe in hunnen i_jver
voor de zedelijke en stoffelijke welvaart van Nederlandsch
. Indië wenschende na te volgen, durf ik geenszins verze-
keren, dat de vorm, waarin die ijver zich openbaren zal,
voor mij, meer dan voor hen, de aanmerking of afkeuring
`i