HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 8

JPEG (Deze pagina), 594.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

I
G l
,,over vele _jaren zouden moeten worden verdeeld
,,011 die groote uitgaven vereisohen, (f 150 mil-
,,lioen voor spoorwegen). En terwijl wij nu pas
,,tot verademing zün gekomen, terwül ook nu
,,nog elk jaar een belangrük te­kort op onze
,,begrooting aanwüst, terwül groote werken van
,,publiek nut worden daargesteld, terwijl wij nog V
,,dezer dagen een ontwerp in diskussie zullen l
,,brengen, waarvan de uitvoering alweder groote
,,sommen zal vereisohen, terwijl wij dat alles
,,uit de Oost-Indische baten wensohen te bekos­ v
,,tigen, -­ dan vraag ik: zou onder zulke om-
,,standigheden niet alleen dit Gouvernement -
,,maar zou er één Gouvernement zgn, dat eene
,,roekelooze hand zou durven slaan aan de grond-
,,slagen, waarop onze geheele finantiëele toekomst Y
,,b erust ?"
En verder:
,,Art. 56 legt ons, boven alles, als pligt op,
,,de instandhouding der op hoog gezag inge-

,,voerde knltures. Maar al sprak Art. 56 zoo ïl
,,stellig 11iet, dan nog brengt onze iinantiëele
j " ,,positie op dit oogenblik de instandhouding der