HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 7

JPEG (Deze pagina), 510.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

5
al dadelijk verdertelijke invloeden onderga in
Jordaan of pensionnat?
Ter beantwoording dier vragen willen wij even
het voorspel aanhooren en sommige onzer kolo-
" niale pleiaden sprekend invoeren.
Den S December 1862 zeide de Heer BETZ;
· i als Minister van Finantiën; in de Tweede Kamer
i der Staten­Generaal:
;;lk herinner hoe door velen het woord Sz‘zmt.<­
,;baakr·0ct werd uitgesproken en hoe in 12544
;;eene k1·aehtige inspanning van de natie noodig
;;seheen; om den Staat voor dat bankroet te
;;beWaren. En welligt zou later eene herhaling _
g ;;van dat drama zijn noodig geweest; maar ge-
;;lukkig kwamen de ()ost­lndisehe baten ons te
i
W ;;hulp en van dat oogenblik af dagteekent onze
;;finantiëele welvaart.
;;Toen wij nu gerust waren omtrent het heden,
;;begonne11 wij aan de toekomst te denken. Vviij
;;amortiseerden een gedeelte van de schuld; die
;;wij in vroegere jaren gemaakt hadden. En dit
l ;;niet alleen; maar wij ontwierpeu plannen tot
,;groote werken van publiek nut, plannen die
A
l
l
I
i
l
nl T