HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 5

JPEG (Deze pagina), 461.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

Het zeoengestemtc is wel nimmer in Ncde1··
land zoo algemeen bekend en veelvuldig bespro-
ken geworden als in 1866, sedert de gevierde
VAN LENNEP aan het lezend publiek zijne {lor-
stige pleiaclen voorstelde, bij wie , op den bewusten
St. Nikolaas-avond, de interessante vondelinge ­
=)" als Zettefr·­swprése - te land komt, In het begin _
van 1867 hebben zich op nieuw zeven schitterende
" sterren, tot één harmonisch geheel vereenigd, aan
den letterkundigen horizont vertoond, om, op
I gelijke wijze , over het lot eener arme verstootene
wees te waken. Die wees is het ,,Tijdschrift
_; ,,voor Nederlandschlndië ,” in 1838 door den
i (toenmaals) VVel­Eerwaarden Baron VAN HOEVELL
X
li
·a
E
A 2