HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 20

JPEG (Deze pagina), 628.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

`« ddïái M, M rr I Y uw- Y W
¢‘
` 18
A die alléén haar voorwaarts kan helpen - kracht-
dadig bevorderd hebben.
zult 00/a eenmaal inzien, dat Gij ligtvaa1··
dig eene taak op U genomen hebt, waarvan de
strekking verder ging, dan hadt voorzien.
Niet dat uw pleegkind, ten gevolge van ver-
waarloozing van uwe züde, tot een noodlottig 2
einde zal komen. O, neen! De tegenwoordige i
Wereld - dat is de meerderheid, die het alleen
om bevordering van partikulier belang te doen
is - zal uw opvoedings-systeem toejuichen en A
het kind regt modern, regt lief vinden - -- V
het zal op een rozenpad Wandelen, dat Weten
wij! Voor uw Klaasje ligt eene gladde baan
zonder struiken of doornen open! l
En toch zult aan het einde handevvringend
en vol van akelige wroeging elkaar troostloos
aanstaren, geschaard rondom het koude overschot i
eener ontslapene, die, voor een groot deel, door S
uwe schuld, uitteerde en, slagtofïer van mis- J
kenning en laster, bezvveek. l
J a, Pleiaden, Wanneer niet meer op onze ‘ i
markten de produkten van het verre Oosten
J
I