HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 18

JPEG (Deze pagina), 606.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

‘ , 16
~ Heer e. nn sienniiänn, Mr. D. e.s’rn1JN rnnvn
(die otsehoen zich vele jaren in Engeland op-
houdende, toeh zijne zaakkennis en litterarisehe
begaatdlieden aan de Nederlandsch Oost­Indisehe
· A belangen blijft wijden); voorts de Staatsraad i
Luitenant­Generaal VAN SWIETEN en eindelijk A
Mr. A. .1. DUYMAER van irwisr, wien de ge- t
sehiedenis de hulde verzekert, dat als
. Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie
den eersten aanstoot gegeven heeft tot emver- i
werping van het veer Nederland wel onmisbare, _
i voer J ava wel voerdeelige, maar niet de moderne
Europesehe oekononiisehe beginselen strijdige i
stelsel van beheer onzer overzeesehe bezittingen.
(Jol; ep hein zal eenmaal toepasselijk zijn,
l ’t geen de Heer 1{OCHUSSEN in de zitting der F
I
· Tweede Kamer van 1 December 1865 van den I
l Heer irmnsnn van nix rurria zeide, dat zgn
l naam in de geschiedenis van Nederland zal
j worden opgeteekend als die van HEROS'l‘HA'l`US
in die van het onde Griekenland. i
j Behalve de everige, op de naznnltget veor~
Q _ l{()1llOll(lC) ]ll<`<l(‘Wl‘l‘l{(‘l'$, ZHll(‘ll (PVJ \`2Il1H(‘(‘l' IHPH
l
l
ii
`
I