HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 14

JPEG (Deze pagina), 633.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

l
i
E
l . 12
t Een woord nu over de derde ster der nieuw
verschenen groep, den Heer FRANSEN VAN DE
PUTTE. althans ontgaat aan het verwijt
van inkonsekwentie. Van hem straalde steeds
een onvermengd sloopings­vuur op het kultuur-
stelsel neder. VVat wij hem echter euvel duiden
i is, dat hij, om niet te vroeg alarm te geven
en inmiddels ,,afwachters” te vormen, soms
i geruststellende woorden liet vernemen, als die
welke hij, b. v. op 1 Junij 1863 sprak: ,,1k
,,ben voor wettelijke regeling in het algemeen
,,en blijf daarvoor gestemd, en juist daarom
,,leg ik nu aan de Kamer eene andere verkla-
,,ring at`, namelijk deze: dat ik alles zal doen
,,wat in mijn vermogen is om het status quo
,,volkomen te bewaren, tot dat de kultuur­wet
j ,,zal zijn aangenomen?
i Die belofte herhaalde hij veelnialen, doch hij
kwam haar niet na. In zijn driejarig bestuur
maakte hij, steunende op de partij der sloopers,
j alle de grondslagen los van het regerings­ en
i kultuurstelsel, dat hu vicieus noemde, in Ne-
L derland zoowel als in Indië werden mannen
ja
1
li
al