HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 12

JPEG (Deze pagina), 609.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

10
zakelijkheid van het behoud van het kultuur-
stelsel gaven - treden thans op als mede
hoofd-redakteuren van het Tijdschrift voor Ne-
derlandsch Indië, waarvan het nieuwe pro-
gramma 0. a. luidt:
,,Wij verlangen afschaffing van alle dwang- *
,,kultures en van heerendiensten; erkenning en
,,regeling van het eigendomsregt der inlanders ,
,,0p hun vaderlijken grond, met wering van L
,,gedw0ngen deelgenootschap in gemeenschap- j
,,pelijk grondbezit. Wij verlangen onbelemmerde A
,,toela1;ing van Europeanen, en gelegenheid ook t
,,voor hen om op gunstige voorwaarden grond- ‘
,,bezit te kunnen verwerven." ‘i’
Dit programma herinnert ons de woorden
" van den Heer VAN BOSSE: ,,Les idées marchent/’
Het beoogt zonder omwegen de afschaffing van
het kultuurstelsel en de toekenning der voor-
deelen, die het tot dusver aan het algemeen
l afwierp, aan de particulieren ­- gesteld al dat