HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 98

JPEG (Deze pagina), 786.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

-·· ë Y
·‘ jj/`
MA
l l
lï i li
j et
j wordt op 2/3 der gemiddelde productie per bouw van de laatste
j drie voorafgegane jaren -- zzerrmeerrlercl werd? g
En waarom dan niet, even consequent, verlangd, dat de j
contractsprijs, in § 22 gesteld op 8 voor den pikol N". 16, i
ook verminderd had behooren te worden? Q
jl Waarom niet met cijfers aangetoond, dat, met het oog op de
verkregen productie in de verschillende Residentien op Java, Qi
,l onder de nu vastgestelde bepalingen de contractanten zfe veel
’ zouden winnen; dat zij le veel bevoordeeld zijn? "?
jl j VVaaroi.n niet met cijfers aangetoond, welke hoeveelheid dan W
‘ behoorde te worden geleverd en welke contractsprijs de juiste
ware geweest?
il Wij gelooven, dat de overgebleven leden der Commissie dat i
j niet gedaan hebben, omdat zij geene grondige argumenten voor
j hunne bewering wisten aan te voeren; omdat elkejuiste becijfering
ll een bewijs tegen hun oordeel zou geweest zijn. j
Wij gelooven dat de Commissie, voor zoover zij in de opinie f
van haren president deelde, het bewijs schuldig zal moeten
ij blijven van de hoofdgedachte, van dc hoofdstrekking van het '·
P Verslag ­ die de president in meer bepaalde woorden heeft
j uitgedrukt -­, en daarop neder komt: ,, dat in de regeling de zorg {
,, uitblinkt der Regering voor depmzfilruláere lelmzgen der suiker-
,,contractanten len vmeleele wm (le .s·elazflisl."
Maar hoe is deze hoofdbeschuldiging overeen te brengen met
i` de omstandigheid, dat de meerclerleirl der Commissie de regeling,
lj in hare meest essentiële punten, ten aanzien der grondslagen
en instandhouding der Gouvernementskultures, verdedigt en
I aanprijst en deze met geen enkel woord in de zoo gevvigtige
i 21 en 22 bestrijdt? ii
j l Wat de Commissie niet deed, wenschen wij thans te doen.
WVij willen in eene becijfering treden, om na te gaan de resul-
F taten, die zij geeft, en in hoever deze op de ondernemingen
in de verschillende Residentiën van Java toegepast kan worden.
¤ 1n paragraaf 21 vinden wij een voorbeeld aangehaald, dat
j zoo de productie van 1858-1860 vijf en veertig pikols per


ll
§? t
l