HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 97

JPEG (Deze pagina), 680.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

9:5
’gSt‘ ,, gunstig zijn voor de bestaande contractanten. De uitkomst
van ,, zal het wel anders bewijzen. Reeds is het mij bekend, dat
ners vvelen hoogst ontevreden zijn over de nieuwe voorwaarden,
van ,, en niet tot de voorgestelde verlenging zullen toetreden, maar
; en ,, hun contract zullen laten atloopen, en dan den kans der uit-
12 ,, besteding wagen."
Zyu alle lclagteu _qe_qr0utl eu men may, uit letgeeu [le Minister
taat voorsyaelt, [lat ele uitkomst zal leeren, opma/cen, dat rlteuiel 200
het ougegroud zgn, cluu v0ltl0et ele gemaa/ste regeling 0mt2·eut {lil
·re- punt, niet aait áetgeen men lläleus ele memorie van toelieltiwjz
in 0p let 00g áacl, namelijk: een ernstig streven, om de uiteen-
dat loopende belangen te betrachten.
ten, Niets kan naar ons inzien grooter verwondering baren, dan
>rdt dat bij de strekking van het Verslag, en de zoo even aange-
haalde meening van den president dier Commissie, § 21 niet
ïaat ( tot andere oordeelvellingen heeft geleid, dan men leest in het
Verslag, en dat § 22 met stilzwijgen is voorbijgegaan. Uit die
rie, beide paragrafen toch moet hoofdzakelijk het bewijs geput
Om worden, dat bij de regeling der suikerkultuur het belang der
contractanten op clen voorgroml staat. De bepalingen, vervat in
ïl€lï deze paragrafen, hadden dan ook, onzes inziens, door den
ïgê president en de leden der Commissie, die inet hem eenstemmig
WH denken, hevig bestreden moeten worden. Niets van dat alles
dat is evenwel geschied:
H- In § 21 haalt de meerderheid een voorbeeld aan, waaruit
dB moet blijken: dat zoo de nieuwe regeling reeds in 1857 in
OI`- volle werking ware geweest, de Staat tusschen de 3H; en de
Nij millioen gulden meer zou hebben erlangd; de minderheid be-
Dêli paalt zich tot beschouwingen over wijzigingen in het iixum,
BH waaromtrent wij onze meening reeds geuit hebben.
Op yl Paragraaf 22 gaat de Commissie stilzwijgend voorbij. 1s de
`dë j Commissie misschien teruggedeinsd voor het bewijs harer bewe-
ring? Waarom, indien weïleläit de contractanten te veel bevoor-
611 ll deeld waren, niet verlangd dat in paragraaf 21 de hoeveelheid
tt? der te leveren suiker, ­- die daarin voor elk oogstjaar bepaald