HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 96

JPEG (Deze pagina), 794.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

*4% i`
lv
j tot dien prijs moet geleverd worden, bepaald voor ieder oogst-
l _ jaar op twee derden der gemiddelde productie per bouw van
` de laatste drie vooraf gegane jaren; terwijl, wat de Nommers
betreft, als regel is aangenomen, dat zeventig ten honderd van
ij de suiker gelijk moet wezen aan het standmonster 16 tot en
met 20, en dertig ten honderd volgens de standmonsters 12
tot en met n° 15.
ri Het zijn deze twee paragrafen, die de belangen van den Staat
en van de contractanten onderling regelen, en waaruit dus het
jl bewijs moet geput worden: 1° dat door de voorwaarde der re-
geling de Staat gewaarborgd is dat zijn regtmatig aandeel in
de winst, die de suikerteelt oplevert, niet te gering is, en 20 dat
lj die bepalingen aan de contractanten een voldoend voordeel laten,
i‘ j zoodat van het kapitaal, hetwelk zij leveren, de rente wordt
l betaald en hunne industrie hare belooning ontvangt.
l Het algemeen belang vordert, dat het aandeel Väll den Staat
niet te gering is.
jj ' De suikerfabrikatie heeft, even als iedere andere industrie,
hare eischen, waarvan een bestaat in eene voldoende winst,om
jj kapitaal en rente te waarborgen en het werk te beloonen.
j l VVordt aan dezen eisch niet voldaan, de industrie kan niet
jj blijven bestaan, nog minder zich ontwikkelen; de tegenwoordige
industriëlen zullen er onder lijden, en er de slagtoffers van
worden, zonder dat men andere industriëlen zal vinden, vóór dat Ik
ij door gewijzige voorwaarden aan dezen eisch voldaan zal zijn. j
T De strekking van het verslag der overgebleven leden van de
j Commissie leidt tot de conclusie, dat men de nieuwe voor-
” i waarden beschouwt als te guvzsäiy voor de contractanten. Wij j
i, hebben den President der Commissie hooren zeggen: ,,1k moet
· ,, zeggen wat ik meen, en dan meen ik, dat daarbij op den
jl ,, voorgrond staat het belang der suikencontractanten, dat daarop
,, volgt het belang van den Staat, en dat eerst in de derde
,, plaats gelet is op het belang van de bevolking?
De Minister van Koloniën zegt in zijne redevoering: ,,, men
,, doet het voorkomen als of de nieuwe voorwaarden nog te
Ai
lv i