HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 95

JPEG (Deze pagina), 695.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

91
Mogt men hiertegen willen aanvoeren, dat de levering van
1 twee derde aldäcl bij de contracten tot grondslag is aangenomen,
dan vestigen wij de aandacht op de omstandigheid, dat sedert
èn in de contractsprijzen, èn in den kostenden prijs eene groote
V verandering is gekomen. Welke reden deed de contractanten
de nieuwe voorwaarden zoo spoedig onderschrijven? Geene andere
lj dan de invoering der üxumlevering, tegenover het voor velen
l ll zoo drukkende der levering van 2]3 hunner productie.
* . Het is aan de minderheid der Commissie wenschelijk voor-
gekomen, dat op de bestaande regeling van het fixum ware
i voortgebouwd, door bij de verlenging van de contracten op
> l nieuw een fixum vast te stellen; maar dat men nu tot grond-
‘ slag moest aannemen, de productie der drie laatste jaren. Wij
* , zijn van meening, dat te dikwerf herhaalde herzieningen, het
- nut van het üxuni-stelsel vernietigt, maar dat toch het Staats-
l _ belang eene loopende periodieke herziening, om een zeker getal
jaren, wenschelijk maakt.
1 _-W
I . § 22. Deze paragraaf is door de Commissie niet in behan-
» Y deling genomen, en wij moeten dus aannemen, dat de daarin
» vervatte bepaling geene enkele aanmerking heeft kunnen uit-
3 lokken. Deze § staat echter in zóó naauw verband met de on-
à` middellijk voorafgaande, dat wij, tot nadere staving van hetgeen
wij reeds aanvoerden, en omdat wij het van hoog belang achten
B nog aan te toonen wat meer bepaaldelijk bij deze § te pas
1 komt, die uitvoerig zullen behandelen.
*‘ De contractsprijs, waarvoor de suiker aan het Gouvernement
Vl geleverd moet worden, is in deze bepaling vastgesteld op acht
ll l gulden per pikol, van honderd vijf en twintig Amsterdamsche
l' ponden suiker, gelijk aan het standmonster n° 16, met eene
S halve gulden vermeerdering voor elk hooger nommer, tot en
6 met standmonster n° 20, en eene halve gulden minder voor
S' elk lager Nommer tot en met no 12.
j In de voorafgaande paragraaf is de hoeveelheid suiker,welke
ii
ei
ïl
ïë

er
x