HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 94

JPEG (Deze pagina), 784.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

rl?
i 3,
t
j 90
it
i` Staat zie veel op den voorgrond te stellen, in de regeling eene
wijziging gebragt, die aan de vermeerdering van productie in i
den weg zal staan; die tot groot nadeel der bevolking zal
jj werken; die den fabrikant beletten zal om met die vermeer-
derde productie zijn voordeel te doen: een voordeel dat-­-wij V
zullen het bij de behandeling van§ 22 bewijzen , ­-de meesten hoog
H noodig zullen hebben, om hun bedrijf te kunnen voortzetten. tg
Deze schijnbaar voordeelige regeling voor het Gouvernement °i
zal niet aan het beoogde doel beantwoorden; het zal geen direct j
voordeel, maar wel indirect nadeel opleveren.
De groote bedenking, die wij nog tegen deze § hebben is,
|_ dat de nieuwe regeling van het fixuin, in verband met de i
V andere contracts-voorwaarden, waaraan de fabrikanten onder-
i· worpen zijn, aan ondernemingen, die buiten staat zijn eene )_
i zeer groote productie te maken, allen kans zal ontnenern, om
zich op de voorwaarden, ‘ vervat in die regeling, staande te
it houden.
li Wij zullen met de meeste naauwkeurigheid en waarheids­
liefde eene berekening maken, om, zonder gebruik te maken
jj van Fem de grouper Zes eájfres, de waarheid der stelling aan ,
te toonen: dat alle ondernemingen in die gedeelten van Java, {
lt waar de productie niet spoedig eene aanzienlijke hoogte bereikt,
de woorden ,,á0mZe 0rzcZezgamg,” met dreigende trekken in de
toekomst kunnen lezen, en dat het bij velen zelfs niet lang
iii zal duren, of deze heillooze voorspelling zal vervuld zijn.
j Het tixum, zooals dat vroeger bestond, opendejuist voor die
j ondernemingen, waarvan de productie nog zeer gering is, en
. ver verschilt van die, welke men zich als een maximum pro-
ductie voorstelt, een billijk vooruitzigt. Voor die ondernemingen
bestond de hoop, dat verbeterde toestellen en andere middelen i
J hare productie eenigermate zouden doen stijgen; dat die stij-
gende productie haar iets meer dan één derde vrije beschikking
L zou overlaten. Dat vooruitzigt is hun thans ontnomen, en de
handhaving van den maatregel, in verband met de contracts-
prijzen, is hun ondergang.
r

ei

;i
ii
, vt
tl
x